Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji

Co zrobić, żeby głos młodych ludzi był obecny w publicznych debatach? Jakie prawa przysługują młodym? Jeśli kiedyś zadawaliście sobie takie pytania – ta akcja jest zdecydowanie dla was. Stworzono ją po to, by organizować wydarzenia informacyjne, seminaria, debaty dla młodych ludzi dotyczące demokracji przedstawicielskiej, spotkania młodych ludzi z decydentami lub ekspertami w sprawach uczestnictwa w życiu demokratycznym.

Uczestnictwo w projektach w ramach tej akcji to świetna okazja, by dowiedzieć się, jak funkcjonują demokratyczne instytucje, nawiązać współpracę z lokalnym samorządem oraz ekspertami i osobami działającymi na rzecz młodzieży.

Na czym to dokładnie polega?

Projekty Młodzieży w Demokracji to spotkania grup młodych ludzi na poziomie europejskim, które mają zachęcić młodzież do bardziej aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Celem projektów Młodzieży w Demokracji opierających się na współpracy w ramach sieci w wymiarze krajowym i zagranicznym (tzw. minimum podwójne partnerstwo na poziomie krajowym i zagranicznym) jest wskazywanie i wspieranie różnych form uczestnictwa młodych ludzi w życiu swego środowiska, zapoznanie ich z mechanizmami demokracji oraz ułatwianie im korzystania z dostępnych możliwości uczestnictwa w życiu publicznym. Wspólne spotkania pozwolą na kształtowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

Projekty realizowane w tej Akcji wymagają tzw. podwójnego partnerstwa. W Polsce musicie nawiązać współpracę z organizacją, instytucją lub przedstawicielstwem władz lokalnych, regionalnych czy krajowych – to wasz pierwszy partner. Drugim partnerem musi być podobna do waszej nieformalna bądź działająca w młodzieżowej organizacji grupa z innego kraju, która – uwaga – również musi mieć partnera krajowego!

Projekt w Akcji 1.3. musi mieć określoną tematykę i koncentrować się wyraźnie na ogólnych priorytetach programu.

Po co organizować projekty Młodzieży w Demokracji?

Przede wszystkim po to, by umożliwić zrealizowanie wraz z rówieśnikami z zagranicy wspólnego pomysłu, zgodnego z Waszymi zainteresowaniami dotyczącymi uczestnictwa w życiu publicznym. Wspólny projekt na poziomie europejskim pozwoli poznać, wykorzystać i zgromadzić nowe doświadczenia i formy działań na poziome lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, co pozwoli wam na zwiększenie uczestnictwa w życiu demokratycznym.

Zasady formalne

Projekt Młodzieży w Demokracji ma trzy fazy:

 • planowanie i przygotowanie,
 • realizacja działań,
 • ewaluacja (łącznie z refleksją o kontynuacji działań)

Wymagania czasowe i wiekowe

 • czas trwania: łącznie z przygotowaniem, realizacją, ewaluacją i kontynuacją działań, może trwać od 3 do 18 miesięcy
 • liczba uczestników: minimum 16 osób
 • wiek uczestników: 13-30 lat.

Skąd wziąć pieniądze?

Wspólnotowe środki finansowe przyznaje się na zasadzie współfinansowania. Środki te stanowią uzupełnienie własnego wkładu finansowego wnioskodawcy i/lub funduszy krajowych, regionalnych lub lokalnych uzyskanych z innych źródeł.

Wspólnotowe środki finansowe w ramach programu „Młodzież w działaniu” w Akcji 1.3. Młodzież w Demokracji przyznawane są maksymalnie w kwocie 50 tys. euro i mogą pokrywać do 75% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania, jakie pociąga za sobą realizacja projektu.

Dofinansowanie projektu Młodzieży w Demokracji może pokryć:

 • koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania związane z realizacją działań;
 • koszty związane z organizacją konferencji;
 • koszty publikacji i rozpowszechniania;
 • inne bezpośrednie koszty związane z realizacją projektu;
 • koszty inne w wysokości do 7% kosztów bezpośrednich.

Uwaga:
W przypadku, gdy oprócz młodzieży w wieku 15-30 lat w projekcie biorą udział również politycy, decydenci oraz eksperci, żadne z kosztów związanych bezpośrednio z ich udziałem w projekcie (koszty specjalne, koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, wiz, itp.) nie mogą być pokryte z dofinansowania przyznanego przez program "Młodzież w działaniu". Koszty te powinny zostać pokryte z własnego wkładu finansowego wnioskodawcy i/lub funduszy krajowych, regionalnych lub lokalnych uzyskanych z innych źródeł.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu