Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenia Akcji 1.

Akcja 1. w ramach planu szkoleń Narodowej Agencji prowadzi następujące działania:

  • szkolenia wprowadzające dla organizacji i grup, które jeszcze nie zetknęły się z programem "Młodzież w działaniu" i Akcją 1.,
  • szkolenia dla tych, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe (tzw. Starter),
  • jednodniowe spotkania informacyjne,
  • spotkania ewaluacyjne dla tych, którzy zorganizowali projekt w danym roku.

Ponadto Akcja 1. bierze udział w międzynarodowych programach szkoleniowych, dzięki czemu może wysyłać polskich uczestników na szkolenia i seminaria zagraniczne oraz raz na mniej więcej dwa lata organizować takie działanie w kraju.
Przedstawiony poniżej krótki opis rodzajów oferowanych szkoleń przybliży ich charakterystykę oraz umożliwi najlepszy ich wybór.

1. Szkolenia wprowadzające

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą realizować projekty w Akcji 1. - młodzieży, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji publicznych/społecznych, przedstawicieli grup nieformalnych, liderów młodzieżowych, pracowników młodzieżowych. Akcja 1. organizuje rocznie cztery takie szkolenia. Może w nich brać udział do 30 osób.

Celem ogólnym szkoleń jest przybliżenie założeń oraz rodzajów działań wspieranych w ramach programu „Młodzież w działaniu” a zwłaszcza działań realizowanych w ramach Akcji 1., przybliżenie zasad formalnych i finansowych programu, refleksja w zakresie narzędzi do realizacji działań projektowych (m.in.: współpraca partnerska, wymiar lokalny, uczestnictwo młodzieży, edukacja międzykulturowa).

2. Szkolenia Starter

Adresatem szkoleń są koordynatorzy projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe. Szkolenia przeznaczone są dla liderów młodzieżowych. Organizowane jest trzy razy do roku, po każdym terminie składania wniosków.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi informacjami, które mogą pomóc przy realizacji i rozliczeniu projektu tj. umowa finansowa, raport merytoryczny i finansowy, a także praca w grupie, współpraca ze społecznością lokalną czy mediami.

3. Spotkania informacyjne

Dwa razy do roku Akcja 1. zaprasza wszystkich zainteresowanych na jednodniowe spotkanie, przybliżające najważniejsze informacje dotyczące wybranego tematu: wymiana młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, młodzież w demokracji. Spotkania organizowane są w siedzibie Narodowej Agencji, może w nich uczestniczyć do 30 osób.

4. Spotkanie ewaluacyjne

Pod koniec każdego roku Akcja 1. zaprasza koordynatorów i liderów realizowanych projektów na spotkanie, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz rozwój umiejętności i zdobycie nowych informacji. W roku 2010 podjęto tematykę marketingu projektu i organizacji oraz zagadnienia związane ze współpacą z mediami. Zaś w roku 2009 motywem przewodnim spotkania było "liderowanie" i kierowanie zespołem. Spotkanie to dobra okazja do poznania pozostałych Akcji programu "Młodzież w działaniu" oraz innych programów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Szkolenia międzynarodowe

1. Szkolenie "Bi-Tri-Multi"

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą realizować projekty  wymiany młodzieży. Kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji publicznych/społecznych, przedstawicieli grup nieformalnych, liderów młodzieżowych, pracowników młodzieżowych - którzy wcześniej nie zetknęli się z programem "Młodzież w działaniu". Co roku Akcja 1. ma możliwość wysłania na takie szkolenia około 20 osób.

2. Szkolenie "Coach2coach"

Szkolenie kierowane jest do osób minimum 21-letnich, które wspierają grupy młodzieżowe przy realizacji projektów w Akcji 1. (1.1. Wymiany Młodzieży, 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe oraz 1.3. Młodzież w Demokracji) oraz znają język w stopniu umożliwiającym komunikację w grupie międzynarodowej. Tematy poruszane na szkoleniu to m.in.:

  • Jak wspierać młodych ludzi i zachęcać ich do działania podczas realizacji projektu?
  • Na czym powinno polegać wsparcie na poszczególnych etapach projektu? j
  • Jak zachować równowagę miedzy pozostawianiem swobody a kierowaniem, czyli jak nie doradzać "na siłę"?

Co roku Akcja 1. ma możliwość wysłania na takie szkolenia około 5 osób.

3. Szkolenie ATOQ

Szkolenie jest skierowane do osób, które mają doświadczenie w realizacji projektów wymiany młodzieży (przynajmniej 1 projekt). Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania wymian młodzieży. Zagadnienia dotyczą takich  kwestii jak rozwój narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmocnienie zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Zachęcamy do korzystania z kalendarza szkoleń na 2011 rok

 

PodglądZałącznikWielkość
kalendarz_szkolen_2013.pdf38.49 KB

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu