Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe

Inicjatywy Młodzieżowe to Akcja dla tych, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie.
Uważacie, że w miejscu, w którym mieszkacie, nic się nie dzieje? Leżą Wam na sercu czyjeś problemy i chcielibyście komuś pomóc? Brakuje ciekawych propozycji dla mieszkańców? Nie ma co robić z wolnym czasem? A może uważacie, że fajnie byłoby podzielić się z kimś swoją pasją, a przy okazji ją rozwinąć?
Wystarczy, że jest Was czwórka w wieku 15-30 lat, macie fajny pomysł i chcecie zrobic coś dla siebie i dla innych, jesteście wytrwali i cierpliwi, zdecydowani działać na rzecz swojej społeczności lokalnej.
Dla tych z Was, których interesuje ponadnarodowa współpraca na rzecz społeczności lokalnych, istnieje możliwość współdziałania z grupą partnerską z zagranicy – w ramach Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych.

Na czym polegają Inicjatywy Młodzieżowe?

Inicjatywy Młodzieżowe mogą być dwojakiego rodzaju:

Krajowe Inicjatywy Młodzieżowe
Czyli projekty przygotowane, realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupę młodych ludzi z myślą o społeczności lokalnej, w której żyją. Działanie w ramach Inicjatyw Krajowych umożliwia młodzieży aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnej, wykorzystanie swoich pomysłów, a także szukanie własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.

Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
Czyli projekty przygotowane, realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupy młodych ludzi z minimum 2 różnych Krajów Programu z myślą o społecznościach lokalnych, w których żyją.

Taki projekt jest wspólnie opracowany przez grupy partnerskie, realizowany jednocześnie w minimum 2 różnych krajach (np. Polsce i Słowacji).

A dokładniej - grupy partnerskie w tym samym czasie realizują działania lokalne o tej samej tematyce w swoich krajach, pozostając ze sobą w ciągłym kontakcie i wymieniając się na bieżąco doświadczeniami.

Część działań może być również realizowana wspólnie w kraju/krajach partnerów. Umożliwia młodym ludziom wspólną pracę, dzielenie się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, a także aktywne włączenie się w życie swoich społeczności.

UWAGA! Projekty Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych są jednym z priorytetowych działań Akcji 1.2. Zachęcamy do realizacji Międzynarodowej Inicjatyw Młodzieżowej wszystkich, którzy: brali udział w Wolontariacie Europejskim, realizowali Inicjatywę Krajową, realizowali Wymianę Międzynarodową, realizowali inne projekty (lokalne i międzynarodowe) również poza Programem MŁODZIEŻ lub „Młodzież w działaniu".

Oto przykład inicjatywy międzynarodowej:

Projekty przygotowane z myślą o młodzieży (ale nie przez samą młodzież) przez instytucje, nauczycieli, opiekunów, wychowawców, pracowników socjalnych, socjoterapeutów, pracowników urzędów gmin itp. nie spełniają założeń Akcji 1.2. i nie mogą być dofinansowane w jej ramach.

Ważne zasady Akcji 1.2. w 2013 roku

 • Nieformalna grupa młodzieży może występować w roli wnioskodawcy w projekcie składanym do Akcji 1.2. pod warunkiem, że będzie jej towarzyszyła tzw. organizacja wspierajaca, która użyczy jej osobowosci prawnej. W takiej sytuacji w rubryce "Wnioskodawca" należy wpisać nazwę grupy nieformalnej, a w następnych rubrykach (zgodnie z treścią wniosku) dane organizacji wspierającej.
 • Jeśli w skład grupy inicjatywnej wchodzi przynajmniej jedna osoba niepełnoletnia, wówczas zgodnie z treścią "Przewodnika po programie <<Młodzież w działaniu>>" grupa musi mieć zapewnione wsparcie coacha. Niezapewnienie udziału coacha w takim przypadku spowoduje odrzucenie wniosku z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.
 • Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej zapis w „Przewodniku po programie <<Młodzież w działaniu>>” w przypisie na str. 41, mówiący o pełnoletniości koordynatora projektu, dotyczy wyłącznie krajów, w których możliwe jest podpisanie umowy finansowej z osobą fizyczną. W przypadku wnioskowania do Polskiej Narodowej Agencji zalecane jest, aby rolę koordynatora pełniła osoba pełnoletnia, ale nie jest to warunek konieczny.
 • Osoba wspierająca (coach) nie może jednocześnie pełnić roli przedstawiciela prawnego, czyli nie może występować w roli osoby upoważnionej do podpisania umowy, nie może również jednocześnie pełnić roli koordynatora projektu. Koordynatorem projektu jest młoda osoba z grupy inicjatywnej, bowiem zgodnie z ideą Akcji 1.2. projekty te są inicjowane, tworzone i realizowane samodzielnie przez młodzież. Szczegółowe wyjasnienie roli coacha zanjduje się w "Przewodniku po programie <<Młodzież w działaniu>>" (s. 41, 43).

Jaki powinien być projekt?

Lokalny
Projekt musi odnosić się do życia społeczności lokalnej, w której mają miejsce działania młodych ludzi. Powinien wprowadzać pozytywną zmianę w życiu lokalnej rzeczywistości, odpowiadać na potrzeby najbliższego środowiska i poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności. Mile widziane jest zaangażowanie i wsparcie lokalnych samorządów i organizacji.

Innowacyjny
Projekt powinien być czymś nowym dla jego autorów i realizatorów oraz dla społeczności lokalnej, w której działają. Powinien pomagać w zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń zarówno realizatorom, jak i odbiorcom ich działań.

Włączający młodzież z mniejszymi szansami
Projekt powinien aktywnie i bezpośrednio włączać w działania osoby, które z różnych przyczyn (społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych) mają mniejsze szanse – najważniejsze jest, aby ich zaangażowanie było prawdziwe i aby mogły wykazać się inicjatywą w działaniach projektowych.

Mieć wymiar europejski
Projekt powinien wspierać proces edukacji młodych ludzi oraz wzbogacać ich wiedzę o kontekst europejski/międzynarodowy. Ten element jest bardzo istotny i dotyczy zarówno Inicjatyw krajowych i międzynarodowych.

Jakie projekty nie są wspierane w ramach Inicjatyw Młodzieżowych?

 • Projekty, które nie zostały przygotowane przez młodzież (nawet jeśli młodzież zaangażowana jest w ich realizację).
 • Projekty stałej działalności organizacji lub grupy (np. biura informacyjne, nakręcenie kolejnego filmu przez grupę filmową, prowadzenie zajęć terapii zajęciowej przez organizacje i instytucje, wydawanie istniejącej gazety, dofinansowanie lokalnego teatru amatorskiego, kółka fotograficznego, itp.), niemające charakteru innowacyjnego dla wnioskodawcy.
 • Wyposażenie świetlicy/klubu/organizacji, sfinansowanie remontów, inwestycji w infrastrukturę.
 • Organizacja krótkotrwałych wydarzeń artystycznych np. przeglądów filmowych, festiwali, koncertów, konkursów (mogą być częścią projektu, ale nie jedynym działaniem).
 • Organizacja zajęć o charakterze rekreacyjnym - wyjazdów turystycznych, obozów, kolonii i półkolonii wakacyjnych, wyjść na basen, do kina etc.
 • Organizacja warsztatów prowadzonych przez zatrudnionych specjalistów (jeżeli jest to uzasadnione, mogą one być częścią projektu, ale nie jedynym działaniem). Młodzież może wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów, aby przygotować się i wykorzystać zdobyte umiejętności w samodzielnie prowadzonych działaniach w głównej części projektu, natomiast projekt nie może polegać na pracy specjalistów, którzy faktycznie będa odpowiadać za jego realizację.
 • Badania naukowe.
 • Seminaria młodzieżowe.
 • Zawody sportowe (mogą być częścią projektu, ale nie jedynym działaniem).
 • Projekty, które mają charakter Wymiany Młodzieży.
 • Projekty, które były już dofinansowane w ramach Inicjatyw Młodzieżowych (czyli projekty będące kontynuacją Inicjatywy realizowanej wcześniej w programie).
 • Projekty nie uwzględniające wymiaru lokalnego, potrzeb społecznosci lokalnej (w tym projekty nakierowane wyłącznie na korzyści grupy inicjatywnej).

Zasady formalne, czyli podstawa sukcesu

 1. Wnioskodawcą mogą być minimum 4 osoby działające jako nieformalna grupa młodzieży lub w ramach organizacji non profit. W Międzynarodowych Inicjatywach każda grupa partnerska musi składać się z przynajmniej 4 osób (czyli minimum 2 kraje x 4 osoby = 8 osób).
 2. Ze względu na fakt, iż grupy nieformalne nie posiadają osobowości prawnej (co oznacza, że nie mogą być stroną umowy), potrzebują one organizacji wspierającej, która będzie je reprezentować oraz użyczy swojego rachunku bankowego na czas realizacji projektu.
 3. Realizację projektu można rozpocząć najwcześniej po 3 miesiącach od terminu składania wniosku (np. termin 1 września – 1 grudnia można rozpocząć pierwsze działania projektowe). Podczas wypełniania wniosku i przygotowywania harmonogramu projektu trzeba koniecznie pamiętać o tej zasadzie.
 4. Projekt może trwać od 3 do 18 miesięcy (grupom młodzieżowym posiadającym niewielkie doświadczenie w pracy projektowej zalecamy planowanie projektów na okres od 3 do 6 miesięcy. To doskonały czas, aby zyskać doświadczenie, a jednocześnie nie stracić zapału do realizacji pierwszych samodzielnych przedsięwzięć).
 5. Inicjatorami projektów Inicjatyw Młodzieżowych mogą być młodzi ludzie w przedziale wiekowym 15-30 lat. Młodzież w wieku poniżej 18 lat (od 15 do 17 lat) może realizować projekt w ramach tej Akcji, jednak pod warunkiem, że towarzyszy jej osoba wspierająca. Nie ma limitu wieku ani wymogów dotyczących obszaru geograficznego, z którego miałaby pochodzić osoba wspierająca.
 6. Odbiorcami projektów realizowanych przez młodzież w ramach Inicjatyw Młodzieżowych mogą być osoby w dowolnym przedziale wiekowym. Grupy inicjatywne mogą skierować swoje projekty zarówno do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, jak i osób w średnim wieku czy seniorów.
 7. Koordynator/ka projektu musi wchodzić w skład grupy inicjatywnej, dlatego należy pamiętać, aby wpisać nazwisko tej osoby w tabelce "uczestników projektu" (czyli jego twórców i realizatorów) we wniosku.
 8. Inicjatywy Krajowe mogą być realizowane wyłącznie w Polsce (dotyczy zarówno działań projektowych, jak i dokonywanych zakupów). Inicjatywy Międzynarodowe mogą być realizowane wyłącznie w kirajach grup partnerskich.

Zasady finansowania

Dofinansowanie projektu Krajowej Inicjatywy Młodzieżowej, o jakie można się ubiegać, wynosi maksymalnie:

4 600 euro na koszty działań + 850 euro na koszty związane z udziałem osoby wspierającej - coach’a (jeśli są przewidziane). Udział osoby wspierającej jest uzasadniony wyłącznie w przypadku, gdy w grupie inicjatywnej są osoby niepełnoletnie lub projekt skierowany jest do osób, z którymi praca wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia (np. osoby bezdomne, uzależnione, niepełnosprawne).

W przypadku Międzynarodowej Inicjatywy Młodzieżowej dofinansowanie może maksymalnie wynosić:

6 800 euro na koszty działań + 850 euro na koszty związane z udziałem osoby wspierającej - coach’a (jeśli są przewidziane). W Międzynarodowej Inicjatywie Młodzieżowej na każdy kraj uczestniczący może przypadać maksymalnie jedna osoba wspierająca. W takim przypadku kwota 850 euro jest dzielona między uczestniczące osoby wspierające.

Dodatkowo w przypadku Międzynarodowej Inicjatywy Młodzieżowej możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie:

 • kosztów wizyty przygotowawczej: koszty podróży – 100% kosztów rzeczywistych;
 • kosztów podróży międzynarodowych w trakcie projektu (70% kosztów rzeczywistych).

Zgodnie z zasadą, wedle której środki finansowe z Unii Europejskiej mają zachęcać do realizacji projektów, które nie mogłyby być realizowane bez wsparcia finansowego UE - środki te przyznawane sa na zasadzie współfinansowania. Oznacza to, iż nie mogą pokrywać całości kosztów projektu i należy postarać się o współfinansowanie, na które mogą składać się środki własne (wkład własny) lub wkład w projekt z innych źródeł (np. innych instytucji, firm lub sponsorów prywatnych). Współfinansowanie nie jest określone ani kwotowo, ani procentowo. Szczegółowe informacje dotyczące zasad współfinansowania oraz wkładu własnego znajdują się w „Przewodniku po programie <<Młodzież w działaniu>>” na str. 145-146.

Jak wypełnić wniosek

Wnioski wypełniacie w systemie online. Ponadto na samym dole znajdziecie dwa dokumenty w pliku pdf, które mogą Wam ułatwić pracę nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Jeden z nich to formularz wniosku na rok 2013 ze wskazówkami na co szczególnie zwrócic uwagę; drugi plik to potwierdzenie partnerskie, które jest niezbędne w przypadku projektów Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku zapoznajcie się dokładnie z zasadami formalnymi, finansowymi i założeniami Akcji 1.2. - wszystkie podstawowe informacje, dające ramy projektowi Inicjatywy, zawarte są w "Przewodniku po programie <<Młodzież w działaniu>>" na rok 2013 (w zakładce "Publikacje").

Pamiętajcie też o tym, aby pisać w sposób jasny, zwięzły i maksymalnie konkretny, pozwalający bez problemu zrozumieć, na czym ma polegać Wasz projekt, jaki ma być przebieg działań, do kogo jest adresowany, jakie metody pracy będziecie stosować, kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych elementów; jakie są cele, założenia projektu, jakich rezultatów oczekujecie. Wszystkie wymagane rubryki należy uzupełnić - są to różne aspekty (np. wymiar europejski czy bezpieczeństwo uczestników) Waszego projektu, które muszą zostać uwzględnione.

Kto może być wnioskodawcą projektu oraz wymagane dokumenty

Dokładne informacje o tym, jakie dokumenty są niezbędne i jak wygląda strona formalna aplikowania - znajdziecie na naszej stronie w zakładce "Konkurs wniosków".

Certyfikat Youthpass

Od kwietnia 2010 roku każda osoba, która w programie „Młodzież w działaniu” realizowała projekt Inicjatywy Młodzieżowej, ma prawo od otrzymania certyfikatu Youthpass, który opisuje i potwierdza doświadczenie pozaformalnego i nieformalnego uczenia się podczas projektu. Szczegółowe informacje o Youthpass można znaleźć na naszej stronie w sekcji poświęconej temu certyfikatowi, na oficjalnej stronie www.youthpass.eu oraz w części A „Przewodnika po programie »Młodzież w działaniu«”.

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_2013_wskazowki.pdf4.95 MB
pp_wskazowki.pdf548.66 KB

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu