Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

ABC Wolontariatu Europejskiego dla organizacji

Organizatorzy projektu Wolontariatu Europejskiego mogą pełnić rolę organizacji wysyłającej, goszczącej lub koordynującej.

Obowiązki organizacji koordynującej:

 • składa wniosek oraz ponosi finansową i administracyjną odpowiedzialność za cały projekt wobec Narodowej Agencji lub Agencji Wykonawczej;
 • koordynuje cały projekt we współpracy ze wszystkimi organizacjami wysyłającymi i goszczącymi;
 • rozdziela środki finansowe Wolontariatu Europejskiego pomiędzy wszystkie organizacje wysyłające i goszczące – zgodnie z podziałem zadań zapisanym w umowie o realizacji projektu Wolontariatu Europejskiego;
 • musi zadbać o to, aby wolontariusze uczestniczyli w całym cyklu szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego;
 • zapewnia wsparcie wolontariuszom, których kieruje do pracy w organizacjach goszczących;
 • wykonuje całość lub część zadań administracyjnych organizacji wysyłających lub goszczących uczestniczących w projekcie;
 • musi zadbać – wraz z organizacjami wysyłającymi i goszczącymi – o to, aby każdy wolontariusz został objęty planem obowiązkowego ubezpieczenia grupowego w ramach Wolontariatu Europejskiego, jakie przewidziano w programie „Młodzież w działaniu”;
 • wraz z organizacjami wysyłającymi i goszczącymi załatwia wizy dla wolontariuszy, którzy ich potrzebują. W razie potrzeby Narodowe Agencje lub Agencja Wykonawcza mogą wydać pismo popierające podanie o wizę;
 • zapewnia wsparcie podczas procesu uczenia się i wystawia Certyfikat Youthpass wolontariuszom, którzy chcą go otrzymać na zakończenie swej pracy w ramach Wolontariatu Europejskiego.

Obowiązki organizacji wysyłającej?

Przygotowanie:

 • pomaga wolontariuszom znaleźć organizację goszczącą i nawiązać z nią kontakt;
 • zapewnia wolontariuszom odpowiednie przygotowanie przed wyjazdem zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami nauki, zgodnie z wytycznymi do szkoleń dla wolontariuszy i minimalnymi standardami jakości opracowanymi przez Komisję Europejską;
 • pomaga w zakupie biletów na dojazd do miejsca realizacji szkolenia, w porozumieniu z organizacją koordynującą dopełnia obowiązku ubezpieczenia wolontariusza w systemie AXA;
 • dba o to, aby wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu przed wyjazdem, jeśli takowe będzie organizowane przez Narodową Agencję lub SALTO.

Kontakt w trakcie wykonywania pracy przez wolontariusza:

 • utrzymuje kontakt z wolontariuszami i organizacjami goszczącymi w trakcie realizacji projektu.

Po powrocie wolontariusza:

 • zapewnia wolontariuszom pomoc w ponownej integracji w swoim środowisku;
 • stwarza wolontariuszom możliwości wymiany doświadczeń oraz efektów uczenia się;
 • zachęca wolontariuszy do upowszechniania i wykorzystania rezultatów oraz efektów uczenia się;
 • udziela wskazówek i informacji dotyczących możliwości dalszego kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia;
 • dba o udział wolontariuszy w dorocznym spotkaniu organizowanym w ich krajach przez Narodową Agencję.

Obowiązki organizacji goszczącej:

 • (zakwaterowanie) zapewnia wolontariuszowi odpowiednie zakwaterowanie (u rodziny, wynajęcie mieszkania, pokój gościnny w siedzibie organizacji etc.);
 • (wyżywienie) organizuje wolontariuszowi posiłki albo wypłaca mu kieszonkowe przeznaczone tylko na wyżywienie;
 • (kieszonkowe) regularnie, raz w miesiącu lub raz w tygodniu, wypłaca wolontariuszowi określoną, zryczałtowaną kwotę na jego własne wydatki (inne niż wyżywienie) - zgodnie ze standardem EVS;
 • (indywidualna opieka) przydzielia opiekuna (mentora), który odpowiada bezpośrednio za indywidualne, językowe i pedagogiczne wsparcie wolontariusza i do którego wolontariusz może zwrócić się w przypadku jakichkolwiek problemów. Powinien on stworzyć wolontariuszowi możliwość integracji w lokalnej społeczności, poznania nowych ludzi, prowadzenia życia towarzyskiego, udziału w zajęciach organizowanych w czasie wolnym itp.;
 • (szkolenie językowe) umożliwia wolontariuszowi naukę języka kraju goszczącego;
 • (przygotowanie merytoryczne) przygotowuje wolontariusza do zadań, które zostaną mu powierzone, a w razie potrzeby zapewnić mu kursy podnoszące jego kwalifikacje i doskonalące jego umiejętności (praca z niepełnosprawnymi, obsługa komputera, język migowy itp.);
 • (szkolenia) pilnuje, aby wolontariusz wziął udział w szkoleniu wprowadzającym EVS (tzw. on-arrival training) i ewaluacji pośredniej (tzw. mid-term meeting) organizowanych przez Narodową Agencję kraju goszczącego. Celem pierwszego spotkania jest wprowadzenie młodego wolontariusza do pomocy w organizacji, do kilkumiesięcznego pobytu w kraju goszczącym, a także poznanie innych wolontariuszy i Akcji Wolontariat Europejski. Ewaluacja pośrednia odbywa się w trakcie realizacji projektu (pobytu wolontariusza w kraju goszczącym) i ma za zadanie podsumować dotychczasowy przebieg projektu, ponowne spotkanie z innymi wolontariuszami oraz zapoznanie wolontariusza z innymi możliwościami działań proponowanymi mu przez program „Młodzież w działaniu”.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu