Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jak otrzymać akredytację Wolontariatu Europejskiego

UWAGA: W związku z kończącą się w 2013 r. edycją programu „Młodzież w działaniu” informujemy, że proces akredytacji będzie kontynuowany w nowym programie.

Instytucje zainteresowane uzyskaniem akredytacji jeszcze w bieżącym roku, prosimy o przesyłanie Listów Intencyjnych wraz z wymaganymi dokumentami w terminie nie późniejszym niż 15 października 2013 r. Po tym terminie proces akredytacji zostanie tymczasowo wstrzymany, do momentu wdrożenia nowego programu na początku 2014 r. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku otrzymania akredytacji, będzie ona warunkowa i wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia danych w 2014 r.
Dlatego też wszystkie organizacje, które planują w najbliższym czasie uzyskanie lub odnowienie akredytacji, zachęcamy do aplikowania w 2014 r., już w ramach programu Erasmus +. Pozwoli to uniknąć konieczności „podwójnej” akredytacji.

Przed przystąpieniem do akredytacji organizacja powinna zapoznać się z założeniami i zasadami Wolontariatu Europejskiego opisanymi w Przewodniku po Programie "Młodzież w działaniu" - rozdział dotyczący Akcji 2, a także dokładnie przemyśleć, w jaki sposób mogłaby włączyć się w realizację projektów EVS jako organizacja goszcząca/wysyłająca/koordynująca. Pomocny będzie również dokument Zasady Akredytacji, w którym szczegółowo opisano poszczególne elemety podjegające ocenie w procesie akredytacji. 

Każda organizacja jest akredytowana według poniższej procedury:

  1. Wypełnienie Listu Intencyjnego. Korzystając z elektronicznego systemu rejestracji wniosków (http://online.frse.org.pl), organizacja wypełnia List Intencyjny, czyli tzw. EI (Expression of Interest). Należy w nim przedstawić ogólne informacje o profilu organizacji oraz działaniach planowanych w ramach Wolontariatu Europejskiego. Dokument jest wypelniany w języku angielskim. W przypadku uzyskania akredytacji treść Listu zostanie opublikowana w ogólnodostepnej, internetowej bazie organizacji EVS, dlatego opis powinien być jasny i klarowny, tak, aby był zrozumiały dla potencjalnych wolontariuszy i jak najlepiej obrazował działalność organizacji. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami, jak poprawnie uzupełnić formularz.
  2. Przesłanie dokumentów do Narodowej Agencji. List wydrukowany z systemu on-line wraz z odpowiednimi podpisami organizacja przesyła na adres Narodowej Agencji (możliwe jest także dostarczenie osobiste). Do Listu należy dołączyć kopię statutu organizacji oraz dowodu uzyskania przez nią osobowości prawnej. Dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione do tego osoby.
  3. Rejestracja Listu Intencyjnego. Po otrzymaniu kompletu niezbędnych dokumentów opisanych w powyższym punkcie NA rejestruje List Intencyjny. Pismo z informacją o rejestracji, nadanym numerze referencyjnym oraz dalszych krokach związanych z akredytacją zostaje zamieszczone w elektronicznej teczce wniosku w systemie on-line. 
  4. Spotkanie w siedzibie organizacji. W ciągu ok. miesiąca od otrzymania przez NA dokumetów, z organizacją kontaktuje się zewnętrzny akredytor w celu umówienia się na spotkanie akredytacyjne. Spotkanie ma na celu omówienie działalności organizacji oraz oczekiwań, wyobrażeń i pomysłu na realizację projektów EVS, a także sprawdzenie przygotowania organizacji w tym zakresie. Osoba przeprowadzająca akredytację może również poprosić osobę kontaktową o uzupełnienie/poprawę treści Listu Intencyjnego. W takim przypadku należy zalogować się w systemie on-line, a nastepnie koszystając z zakładki "Projekty" w teczce Listu Intencyjnego otworzyć do edycji dokument "Aktualizacja Wniosku" i wprowadzić odpowiednie poprawki. Po zaakceptowaniu zmian przez akredytora, należy wydrukować dokument i wraz z odpowiendimi podpisami przesłać do NA.
  5. Decyzja o akredytacji. Po spotkaniu NA w porozumieniu z osobą przeprowadzającą akredytację podejmuje decyzję o przyznaniu danej organizacji statusu organizacji Wolontariatu Europejskiego, bądź o odrzuceniu Listu Intencyjnego wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Pismo z decyzją jest załączane do teczki wniosku w systemie on-line. Dodatkowo organizacja otrzymuje przesłany tradycyjną pocztą certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji.
  6. Opublikowanie profilu organizacji w bazie internetowej. W przypadku zaakceptowania Listu Intencyjnego  zostaje on uaktywniony w bazie akredytowanych organizacji EVS, dzieki której potencjalni wolontariusze i inne organizacje mogą znaleźć partnerów do przyszłych projektów. Ewentualne modyfikacje profilu organizacji muszą być zgłoszone i skonsultowane z NA.
  7. Możliwość ponownego ubiegania się o akredytację. W przypadku niezaakceptowania Listu Intencyjnego  możliwe jest ponowne złożenie przez organizację nowego Listu Intencyjnego po upływie co najmniej 3 miesięcy od otrzymania negatywnej decyzji z Narodowej Agencji.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu