Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Zasady rozliczania

Organizacja koordynująca zobowiązana jest do przekazania Narodowej Agencji raportu końcowego w ciągu 60 dni od zakończenia projektu.

Raport końcowy składa się z dwóch elementów:

  • raportu organizacji, zawierającego część opisową oraz finansową
  • raportu wolontariusza, który należy dołączyć do raportu organizacji

Aby rozliczyć projekt i otrzymać ostatnią płatność przyznanego dofinansowania, organizacja wypełnia odpowiedni formularz. Przygotowując raport należy postępować zgodnie z wytycznymi do rozliczeń finansowych, które Narodowa Agencja przygotowuje co roku dla organizacji. Wytyczne te mają charakter technicznych wskazówek, których zadaniem jest ułatwić i przyspieszyć rozliczenie projektu tak po stronie organizacji, jak i Narodowej Agencji.

Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania kosztów poniesionych w ramach projektów znajdują się w Przewodniku po programie „Młodzież w działaniu” na stronach 77-84. Koszty są podzielone na następujące kategorie:

  • Koszty budżetowe skalkulowane w oparciu o stawki kosztów jednostkowych (koszty wysyłania, goszczenia, koordynacji). W celu ich rozliczenia należy przedstawić wydatkowane kwoty w części finansowej raportu końcowego organizacji we właściwych rubrykach i tabelach.
  • Koszty skalkulowane w oparciu o koszty rzeczywiste (koszty podróży, wiz, szczepień, koszty specjalne, dodatkowej opieki mentorskiej czy DEOR). W celu ich rozliczenia należy przedstawić wydatkowane kwoty w części finansowej raportu końcowego organizacji we właściwych rubrykach i tabelach. Ponadto należy załączyć do raportu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów finansowych.
  • Koszty kieszonkowego przekazywanego wolontariuszowi. W celu ich rozliczenia należy przedstawić wydatkowane kwoty w części finansowej raportu końcowego organizacji we właściwych rubrykach i tabelach. Dodatkowo należy załączyć oryginał oświadczenia podpisanego przez wolontariusza (takie oświadczenie stanowi element formularza raportu końcowego).

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu