Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Działania

Staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing)

To krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju, którego celem jest wymiana doświadczeń, zdobycie umiejętności i wiedzy oraz nawiązanie współpracy, mogącej w przyszłości zaowocować wspólnymi projektami.

Dzięki projektom stażu możliwe jest:

 • zdobycie kwalifikacji potrzebnych do organizacji projektów międzynarodowych;
 • poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w innym kraju;
 • nawiązanie nowych kontaktów do współpracy;
 • wymienienie się dobrymi praktykami;
 • wypracowanie nowych pomysłów na działania.

Kto może wziąć udział: w stażu bierze udział do 2 uczestników i dwie organizacje partnerskie z różnych Krajów Programu (wysyłająca i goszcząca).

Czas trwania działania: od 10 do 20 dni roboczych (nie licząc dni podróży).

Czas trwania projektu:od 3 do 18 miesięcy.

Wizyta przygotowawcza

To krótkie spotkanie z potencjalnymi partnerami, którego celem jest przygotowanie się do ewentualnego projektu międzynarodowego. Takie spotkania służą ulepszeniu i rozwinięciu aktualnej współpracy oraz przygotowaniu przyszłego projektu w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Dzięki wizycie przygotowawczej zyskujecie:

 • wspólnie opracowany i dopracowany projekt w programie „Młodzież w działaniu";
 • pogłębioną współpracę partnerską w programie „Młodzież w działaniu".

Kto może wziąć udział: do 2 przedstawicieli z każdej organizacji partnerskiej. Projekt musi angażować minimum dwie organizacje z różnych Krajów Programu, w tym co najmniej jedną z Unii Europejskiej.

Czas trwania działania: od 2 do 3 dni (nie licząc dni podróży).

Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy.

Warto zwrócić uwagę na to, że wizyta przygotowawcza w Akcji 4.3 różni się od tej, którą realizują grupy partnerskie w Akcji 1. Wizyta Przygotowawcza w Akcji 4.3 jest oddzielnym projektem, który służy planowaniu przyszłych działań z potencjalnymi partnerami.

Spotkanie ewaluacyjne

To spotkanie zaplanowane z organizacjami partnerskimi, które ma na celu podsumowanie dotychczasowych wspólnych projektów: spotkań, seminariów, kursów szkoleniowych. Spotkania te ułatwiają partnerom ocenę jakości swoich działań i przedyskutowanie zasad ewentualnej dalszej współpracy.

Kto może wziąć udział: od 20 do 50 uczestników (włącznie z trenerami i mediatorami) reprezentujących każdą organizację partnerską w odpowiednich proporcjach. Projekt musi angażować minimum 4 organizacje z różnych Krajów Programu, w tym co najmniej jedną z Unii Europejskiej.

Czas trwania działania: najlepiej od 2 do 5 dni (nie licząc dni podróży).

Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy.

Wizyta studyjna

To spotkanie pracowników młodzieżowych, które pozwala zapoznać się z charakterystyką pracy z młodzieżą w odwiedzanym kraju. Wizyty studyjne koncentrują się na określonej tematyce, a na ich program mogą się składać dyskusje, warsztaty oraz wizyty i spotkania w organizacjach i instytucjach pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej.

Dzięki wizycie studyjnej zyskujecie:

 • lepsze zrozumienie specyfiki pracy z młodzieżą w innym kraju;
 • nowe kontakty do współpracy w obszarze edukacji pozaformalnej;
 • większą wiedzę o praktycznej stronie pracy z młodzieżą.

Kto może wziąć udział: do 20 uczestników (wyłączając trenerów i mediatorów) reprezentujących każdą organizację partnerską w odpowiednich proporcjach. Projekt musi angażować minimum 4 organizacje z różnych Krajów Programu, w tym co najmniej jedną z Unii Europejskiej.

Czas trwania działania: najlepiej od 3 do 6 dni (nie licząc dni podróży).

Czas trwania projektu:od 3 do 18 miesięcy.

Działania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich

To działania, które organizuje się w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia partnerów do współpracy międzynarodowej. Działania łączą potencjalnych partnerów i ułatwiają tworzenie nowych projektów wokół wybranej tematyki.

Dzięki działaniom służącym tworzeniu przedsięwzięć partnerskich zyskujecie:

 • nowe kontakty;
 • nowe i ciekawsze projekty w programie „Młodzież w działaniu";
 • bezcenne nowe pomysły na działania;
 • lepszą jakość przyszłych projektów.

Kto może wziąć udział: od 20 do 50 uczestników (włącznie z trenerami i mediatorami) reprezentujących każdą organizację partnerską w odpowiednich proporcjach. Projekt musi angażować minimum 4 organizacje z różnych Krajów Programu, w tym co najmniej jedną z Unii Europejskiej.

Czas trwania działania: najlepiej od 2 do 4 dni (nie licząc dni podróży).

Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy.

Seminarium

Stwarza możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń związanych w pracą z młodzieżą w międzynarodowym gronie. Zazwyczaj dotyczy wybranej tematyki związanej z priorytetami programu „Młodzież w działaniu".

Dzięki seminarium zyskujecie:

 • nową wiedzę w zakresie tematyki seminarium;
 • lepszą znajomość i zrozumienie priorytetów programu „Młodzież w działaniu";
 • nowe pomysły na współpracę w ramach programu.

Kto może wziąć udział: od 20 do 50 uczestników (włącznie z trenerami i mediatorami) reprezentujących każdą organizację partnerską w odpowiednich proporcjach. Projekt musi angażować minimum 4 organizacje z różnych Krajów Programu, w tym co najmniej jedną z Unii Europejskiej.

Czas trwania działania: najlepiej od 2 do 5 dni (nie licząc dni podróży).

Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy.

Kurs szkoleniowy

Jest projektem edukacyjnym dotyczącym określonej tematyki, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie odpowiednich postaw uczestników. Kursy szkoleniowe przyczyniają się do podniesienia jakości pracy z młodzieżą w ogóle lub konkretnie w projektach programu „Młodzież w działaniu”.

Efektem kursu szkoleniowego są:

 • wyższa jakość projektów: czyli lepiej przygotowane i dostosowane do potrzeb uczestników działania;
 • praktyczne umiejętności komunikacji i pracy z młodzieżą oraz podczas projektów międzynarodowych.

Kto może wziąć udział: od 12 do 25 uczestników (wyłączając trenerów i mediatorów) reprezentujących każdą organizację partnerską w odpowiednich proporcjach. Projekt musi angażować minimum 4 organizacje z różnych Krajów Programu, w tym co najmniej jedną z Unii Europejskiej.

Czas trwania działania: najlepiej od 5 do maksymalnie 10 dni (nie licząc dni podróży).

Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy.

Kurs szkoleniowy jest jedynym działaniem w Akcji 4.3., w którym uczestnicy mogą otrzymać certyfikaty Youthpass.

Warto zwrócić uwagę na różnicę, jaka jest między seminarium, a kursem szkoleniowym: w kursie szkoleniowym nacisk położony jest na wymiar praktyczny: warsztaty, dyskusje, ćwiczenia. Natomiast seminarium poświęcone jest teoretycznemu zgłębianiu zagadnień związanych z młodzieżą i działaniami na szczeblu międzynarodowym oraz wymianie doświadczeń. Realizowane jest poprzez prezentacje, wykłady i wymianę opinii podczas dyskusji.

Tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci

To projekty, dzięki którym można tworzyć struktury stałej współpracy między organizacjami w ramach programu „Młodzież w działaniu". Ich celem jest tworzenie nowych sieci partnerskich oraz wzmacnianie i pogłębianie współpracy z dotychczasowymi partnerami. Ułatwiają komunikację między organizacjami i dają możliwość planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach programu.

Dzięki projektom w ramach tego działania zyskujecie:

 • wzmocnienie i pogłębienie współpracy z organizacjami partnerskimi;
 • możliwość wymiany doświadczeń w ramach realizacji celów programu;
 • stałe narzędzia komunikacji w grupie, na przykład strony internetowe, regularne publikacje, listy dyskusyjne – wszystko, co pomoże wam we wzajemnym kontakcie;
 • nowe projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu".

Kto może wziąć udział: liczba uczestników bez ograniczeń. Projekt musi angażować minimum 6 organizacji z różnych Krajów Programu, w tym co najmniej jedną z Unii Europejskiej.

Czas trwania działania: od 3 do 15 miesięcy.

Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu