Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Przewodnik po Akcji 4.3.

Na czym polega Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci

W tej podakcji dofinansowuje się szkolenie osób pracujących z młodzieżą, a w szczególności liderów projektów. Wspiera się także wymianę doświadczeń, fachowej wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych, jak również działania, które mogą prowadzić do powstania trwałych i dobrych projektów, przedsięwzięć partnerskich i sieci.

Na czym polegają projekty Akcji 4.3.?

Projekty mogą być dwojakiego rodzaju:

1. projekt promujący wymianę, współpracę i szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą. Udział w takim projekcie to okazja do rozwoju umiejętności i zdobycia wiedzy z zakresu pracy z młodzieżą, jak również możliwość wymiany doświadczeń, poznanie rozwiązań stosowanych w innych krajach i organizacjach.

2. projekt prowadzący do przygotowania kolejnych przedsięwzięć w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Ułatwia on wszystkim potencjalnym uczestnikom przygotowanie i organizację nowych projektów, umożliwia znalezienie partnera zagranicznego.

Akcja 4.3.to osiem różnych działań, z których każde odpowiada na inne potrzeby organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą. Działania opisane są tutaj.

Kto może realizować projekty w Akcji 4.3.?

Projekty w Akcji 4.3. mogą realizować:

  • organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nienastawione na zysk, które pracują lub zamierzają pracować z młodzieżą;
  • liderzy i grupy młodzieżowe, którzy chcą realizować projekty w innych Akcjach Programu, ale potrzebują wsparcia w ich przygotowaniu.

Kto może uczestniczyć w projektach Akcji 4.3.?

W projektach Akcji 4.3. mogą uczestniczyć wszystkie osoby zajmujące się lub zainteresowane edukacją pozaformalną i problematyką młodzieży, które legalnie przebywają w Kraju Programu.

Mogą to na przykład być:

  • osoby zajmujące się polityką młodzieżową na poziomie lokalnym lub regionalnym;
  • animatorzy zajęć dla młodzieży;
  • liderzy młodzieżowi;
  • trenerzy/mediatorzy;
  • mentorzy/osoby wspierające.

Każda organizacja partnerska występująca w projekcie musi pochodzić z Kraju Programu.

Podakcje 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6.

Aby aplikować o środki ze scentralizowanych podakcji 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., wnioski należy składać bezpośrednio do Brukseli.

O warunkach dofinansowywania, działaniach i terminach składania wniosków do tych podakcji można przeczytać na stronie Agencji Wykonawczej poświęconej Akcji 4.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu