Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Krajowe Spotkania Młodzieżowe

Krajowe Spotkanie Młodzieżowe może odbywać się na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Nie trzeba angażować do niego partnera zagranicznego. Główne cele spotkań to:

  • stworzenie możliwości dyskusji, konsultacji aktywnego uczestnictwa i przekazania informacji o zagadnieniach związanych z dialogiem usystematyzowanym lub polityce i problematyce Unii Europejskiej,
  • przygotowanie gruntu pod oficjalną konferencję młodzieżową, która ma zostać zorganizowana przez państwo członkowskie sprawujące Prezydencję w Unii Europejskiej,
  • zorganizowanie działań związanych z Europejskim Tygodniem Młodzieży,
  • rozszerzenie ponadsektorowego dialogu i współpracy między edukacją formalną i pozaformalną.

Krajowe Spotkanie Młodzieżowe może także obejmować cykl powyższych działań lub stanowić ich połączenie.

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-30 lat oraz dla osób w każdym wieku pracujących z młodzieżą, polityków, decydentów i ekspertów w sprawach młodzieżowych, przedstawicieli instytucji i władz lokalnych zaproszonych do debaty.

W krajowym spotkaniu musi wziąć udział co najmniej 15 uczestników. Wnioski mogą być składane do Narodowej Agencji przez wszystkie krajowe instytucje publiczne bądź organizacje lub stowarzyszenia non profit.

CZAS TRWANIA

Cały projekt może trwać od 3 do 18 miesięcy (włączając przygotowania, realizację, ewaluację i działania promujące). Nie określono czasu trwania samych działań.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE NIE JEST:

spotkaniem statutowym organizacji, wyjazdem akademickim lub wypoczynkowym, spotkaniem o charakterze politycznym, festiwalem, kursem językowym. Spotkanie nie może być nastawione na zysk.

DOFINANSOWANIE

W Akcji 5.1. jest ono oparte o zasadę współfinansowania. Na działania można otrzymać 75% całkowitych kosztów – do 50 000 EUR.

Uwaga: W przypadku gdy oprócz młodzieży w wieku 15-30 lat w projekcie biorą udział również politycy, decydenci oraz eksperci, żadne z kosztów związanych bezpośrednio z ich udziałem w projekcie (koszty specjalne, koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, wiz, itp.) nie mogą być pokryte z dofinansowania przyznanego przez program „Młodzież w działaniu". Koszty te powinny zostać pokryte z własnego wkładu finansowego wnioskodawcy i/lub funduszy krajowych, regionalnych lub lokalnych uzyskanych z innych źródeł.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu