Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Międzynarodowe seminaria młodzieżowe

Międzynarodowe Seminarium Młodzieżoweto spotkanie młodzieży i osób tworzących politykę pochodzących z różnych krajów europejskich. Celem takiego seminarium jest przedyskutowanie i wymiana poglądów oraz najlepszych praktyk i/lub przyjęcie zaleceń w sprawach dotyczących priorytetów i celów dialogu usystematyzowanego oraz odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży.

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-30 lat oraz dla osób w każdym wieku pracujących z młodzieżą, polityków, decydentów i ekspertów w sprawach młodzieżowych, przedstawicieli instytucji i władz lokalnych zaproszonych do debaty.

W międzynarodowym seminarium musi wziąć udział co najmniej 30 uczestników z co najmniej pięciu krajów programu. Wniosek składa organizacja goszcząca do swojej Narodowej Agencji.

CZAS TRWANIA: Cały projekt może trwać od 3 do 18 miesięcy (włączając przygotowania, realizację, ewaluację i działania promujące). Samo seminarium powinno trwać od 1 do 6 dni (wyłączając podróż).

SEMINARIUM NIE JEST:

spotkaniem statutowym organizacji, wyjazdem akademickim lub wypoczynkowym, spotkaniem o charakterze politycznym, festiwalem, kursem językowym. Seminarium nie może być nastawione na zysk.

DOFINANSOWANIE 

w Akcji 5.1. oparte jest o zasadę współfinansowania. Na działania można otrzymać 75% całkowitych kosztów – do 50 000 EUR.

Uwaga: W przypadku gdy oprócz młodzieży w wieku 15-30 lat w projekcie biorą udział również politycy, decydenci oraz eksperci, żadne z kosztów związanych bezpośrednio z ich udziałem w projekcie (koszty specjalne, koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, wiz, itp.) nie mogą być pokryte z dofinansowania przyznanego przez program "Młodzież w działaniu". Koszty te powinny zostać pokryte z własnego wkładu finansowego wnioskodawcy i/lub funduszy krajowych, regionalnych lub lokalnych uzyskanych z innych źródeł.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu