Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

DEOR

Ewaluacja  końcowa programu MŁODZIEŻ wykazała, że program wniósł swój wkład w budowę potencjału Unii Europejskiej i miał znaczący wpływ na młodych ludzi, pracowników i organizacje młodzieżowe. Jednak wyniki ewaluacji pokazały również, że wpływ ten mógłby być jeszcze bardziej skuteczny, gdyby jego działania i wyniki były rozpowszechniane i wykorzystywane w optymalny sposób.

W przygotowaniu strategii programu "Młodzież w działaniu" Komisja położyła nacisk na kwestie dotyczące upowszechniania i wykorzystania wyników dofinansowanych projektów oraz działań Narodowych Agencji. W tym duchu, jednym z kluczowych innowacyjnych elementów wprowadzonych w ramach programu  na lata 2007-2013 było wyraźne odniesienie się w podstawie prawnej programu do rozpowszechniania i wykorzystania środków, a także ustanowienie specjalnego narzędzia, jakim jest podakcja  4.8. - Działania podnoszące wartość programu.

Strategia upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, zwana DEOR-em, ma na celu dostosowanie zasad i praktyk w tym zakresie do konkretnych programów, w naszym przypadku – "Młodzieży w działaniu". Strategia bierze pod uwagę charakter oczekiwanych wyników i ma na celu:  

  • optymalizację wartości projektów „Młodzież w działaniu”,
  • poprawę trwałości rezultatów,
  • zwiększenie wpływu projektów,
  • wyniki transferu,
  • zwiększenie wpływu i widoczności programu.

Pojęcia "upowszechnianie rezultatów" i "wykorzystywanie rezultatów" to klucze do zrozumienia strategii. Słowo dissemination (rozpowszechnianie) pochodzi od łacińskiego dis (bogaty, urodzajny) oraz semino (siać, płodzić). Rozpowszechnianie oznacza po prostu "szeroko rozsiany". Jest to zatem zaplanowany proces dostarczania informacji na temat jakości, przydatności i skuteczności wyników projektów, kierowany do kluczowych interesariuszy projektu/programu.

Tłumaczenie wyrazu exploitation na język polski jest wyjaśniane jako "wykorzystywanie" w pozytywnym znaczeniu. W tłumaczeniu exploitation zawarty został efekt mnożnikowy, którego celem jest zachęcanie odbiorców do wykorzystywania rezultatów. Tym samym exploitation to planowy proces mający na celu przekonanie indywidualnych użytkowników końcowych do przyjęcia i zastosowania wyników projektów.

 

Komisja uważa, że program "Młodzież w działaniu" ze względu na swoje cele jest potencjalnym nośnikiem modeli, praktyk i doświadczeń, które mogą mieć głęboki wpływ na różne segmenty społeczeństwa europejskiego, w szczególności na nowe pokolenia młodych Europejczyków, na różnych poziomach. DEOR realizuje swoje działania na trzech poziomach (zobacz rysunek poniżej).

 

Poziomy strategii DEOR

DEOR dotyczy więc nie tylko rezultatów projektu, ale także działań Narodowych Agencji oraz, jak wynika z rysunku, działań strukturalnych i programów wspierających. W ramach poziomu mikro należy pamiętać, że DEOR jest ważnym elementem projektu, który jest spójny z harmonogramem działań. Zadaniem Narodowych Agencji jest dostarczanie informacji na temat DEOR-u oraz kontrola jakości tych działań i odpowiedniego rozumienia strategii. Ponadto podczas oceny wniosków brana jest pod uwagę jakość działań DEOR-owych.

Kolejny poziom to działania strukturalne i wspierające, w skład których wchodzi wzmacnianie wpływu projektu poprzez projekty wielodziałaniowe, zapraszanie do współpracy interesariuszy lokalnych, np. władze lokalne, centralne, organizacje pozarządowe. Dodatkowo w ramach działań powinno nastąpić przekazywanie rezultatów i zwiększanie ich trwałości poprzez nawiązywanie współpracy wspierającej działalność informacyjną oraz tworzenie sieci tematycznych. Ostatnim poziomem jest poziom makro dotyczący samego programu.

Chodzi tu o zwiększanie oddziaływania programu, wpływanie na politykę oraz tworzenie schematów działania na poziomie lokalnym czy wspieranie procesów politycznych na poziomie europejskim. Narodowe Agencje, wykorzystując dane z poprzednich poziomów, rozprzestrzeniają je zarówno w celu wzmocnienia oddziaływania i widoczności programu, jak również w celu wywierania wpływu na politykę młodzieżową, w kraju i na poziomie europejskim.

Komisja Europejska zaopatruje Narodowe Agencje w narzędzia DEOR-owe, takie jak European Youth Portal, Youthlink (europejska baza danych), baza EVE dedykowana tylko do działań promujących rezultaty projektów, SALTO toolbox, Youthnet – narzędzie dla pracowników Agencji czy Youthpass, czyli certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności przy realizowaniu projektów przez uczestników.

Dodatkowo Komisja realizuje Europejski Tydzień Młodzieży, w trakcie którego promowany jest program i jego wartości. Odbywa się to poprzez liczne akcje edukacyjno-promocyjne, publikacje, nowe metody i procesy wspierania partnerstwa na rzecz upowszechniania programu. Jednak to Narodowe Agencje w największej mierze realizują działania DEOR-owe, tworząc strategie promocyjno-informacyjne oparte na strategii DEOR-u. [1]

 

[1]Opracowano: Ewelina Miłoń na podstawie European Commission, Strategy for dissemination and exploitation of the result of the “Youth in Action” programme (2007-2013), Brussels 2008

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu