Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Często zadawane pytania

Akcja 1.1 (15)
Akcja 1.1

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Od 2012 roku koszty noclegu i wyżywienia można pokryć w ramach kosztów specjalnych. Naliczcie koszty rzeczywiste maksymalnie na dwa noclegi, dla maksymalnie dwóch osób z organizacji i wpiszcie ją w kategorii "koszty specjalne".

Owszem, jest taka możliwość. Dofinansowanie jest naliczane analogicznie jak dla uczestników z innych krajów, czyli 70% rzeczywistych kosztów.

Wymiana młodzieży jako forma pracy z grupą młodych osób jest działaniem edukacyjnym. Nie oznacza to jednak, że podczas spotkania grup partnerskich nie można wprowadzić kilku "luźniejszych" elementów do programu. Zwiedzanie okolicy i regionu to również sposób poznawania kultury. Ważne jest, aby działania merytoryczne nie były dodatkiem do wycieczek i relaksu, lecz odwrotnie. Najciekawszą formą poznawanie zabytków jest taki sposób zwiedzania, w który zaangażuje się sama młodzież i będzie czymś więcej niż wysłuchaniem prezentacji profesjonalnego przewodnika. Należy pamiętać, że wycieczki i czas wolny są  wyłącznie dodatkowymi elementami Wymiany Młodzieży, pozwalającymi na odpoczynek po wspólnej pracy nad wybranym tematem.

Projekt Wymiany Młodzieży opiera się na dwóch najważniejszych założeniach: aktywnym uczestnictwie młodzieży podczas całego tworzenia projektu oraz współpracy grup partnerskich. Te dwa pojęcia zaangażowania i współpracy są kluczowe dla przygotowania dobrej wymiany.
 

Projekt powinien odpowiadać na potrzeby i zainteresowania konkretnej grupy młodzieży – wtedy można liczyć na ich zainteresowanie i aktywny udział. Działania tworzone przez doświadczone osoby dla młodzieży, wybieranej na podstawie określonych kryteriów po otrzymaniu dofinansowania, nie są wspierane. W programie "Młodzież w działaniu" projekty muszą być realizowane z młodzieżą. Ważne jest, aby pomysł powstał przy udziale grupy i aby młodzież była aktywna od samego początku przygotowywania działań.
 

Trudność prowadzenia dobrej wymiany polega na wypracowaniu wspólnego projektu wraz z grupą partnerską (określeniu tematu, sposobu przygotowań, podziału zadań...). Projekt Wymiany Młodzieży nie polega na doprowadzeniu do spotkania międzynarodowego, na które zapraszamy gości z zagranicy i organizujemy im pobyt. To znacznie dłuższa, niełatwa przygoda twórcza młodych osób z różnych państw, o podobnych zainteresowaniach.

Nie. Taki model działań nie respektuje podstawowego założenia pracy z młodzieżą. Wnioskodawca, który stara się pozyskać środki w myśl zasady "będą pieniądze, będzie młodzież", otrzyma od programu "Młodzież w działaniu" odpowiedź: "Będzie młodzież, będą pieniądze".

Wymiana młodzieży opiera się przede wszystkim na dwóch istotnych założeniach: zaangażowaniu uczestników podczas tworzenia i realizacji całego projektu oraz na współpracy grup partnerskich. Spełnienie tych dwóch założeń wymaga dużej pracy i wielomiesięcznych przygotowań: od momentu powstania grupy, wybrania tematu, przez znalezienie grupy o podobnych zainteresowaniach oraz wspólnego określenia tematu planowanej wymiany.

Wymienione w pytaniu dwie różne formy pracy z młodzieżą różni przede wszystkim kontekst powstania i sposób realizacji, wymiana młodzieży wspierana przez Program nie zawiera takich elementów jak:

  • wybór uczestników na podstawie kryteriów innych niż zaangażowanie w pracę nad projektem,
  • uczestnictwo w jakichkolwiek działaniach związanych z kształceniem formalnym (lekcje, prezentacje systemów edukacji etc.),
  • realizacja projektu na zasadzie wizyta/rewizyta z partnerem zagranicznym bez uwzględnienia merytorycznego rozwoju współpracy konkretnych grup.

NIE. Program "Młodzież w działaniu" może jedynie dofinansować zakup rzeczy, które będą w całości wykorzystane podczas realizacji projektu.

Wymiana młodzieży opiera się przede wszystkim na dwóch istotnych założeniach: zaangażowaniu uczestników podczas tworzenia i realizacji całego projektu oraz na współpracy grup partnerskich. Spełnienie tych dwóch założeń wymaga dużej pracy i wielomiesięcznych przygotowań: od momentu powstania grupy, wybrania tematu, przez znalezienie grupy o podobnych zainteresowaniach oraz wspólnego określenia tematu planowanej wymiany.

Wymienione w pytaniu dwie różne formy pracy z młodzieżą różni przede wszystkim kontekst powstania i sposób realizacji, wymiana młodzieży wspierana przez Program nie zawiera takich elementów jak:

  • wybór uczestników na podstawie kryteriów innych niż zaangażowanie w pracę nad projektem,
  • uczestnictwo w jakichkolwiek działaniach związanych z kształceniem formalnym (lekcje, prezentacje systemów edukacji etc.),
  • realizacja projektu na zasadzie wizyta/rewizyta z partnerem zagranicznym bez uwzględnienia merytorycznego rozwoju współpracy konkretnych grup.

Nie, wnioski do Akcji 1. należy złożyć w systemie on-line. Wnioski dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Po złożeniu wniosku  elektronicznie, należy go wydrukować i wysłać w wersji papierowej.
Uwaga!!! Wydrukowaną wersję wniosku należy wysłać najpóźniej w dniu, kiedy upływa termin składania wniosków. Wnioski wysłane po tym terminie nie spełniają kryteriów formalnych i w związku z tym zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Akcja 1.2 (22)
Akcja 1.2

Jest to spotkanie z przedstawicielem/ami grup/y partnerskich, dzięki któremu będziecie mogli lepiej przygotować działania. Wizyta trwa 2 dni robocze i ma miejsce w kraju grupy koordynującej (tej, która w imieniu partnera i swoim złożyła wniosek do Narodowej Agencji). Na wizytę powinny przyjechać maksymalnie 2 osoby z grupy partnerskiej, w tym jedna z nich musi być członkiem grupy inicjatywnej. Jeżeli na spotkanie ma przyjechać osoba niepełnoletnia, może jej towarzyszyć opiekun.

Jeśli jesteście grupą nieformalną musicie znaleźć organizację wspierającą posiadającą osobowość prawną, która w Waszym imieniu podpisze z Narodową Agencją umowę finansową (patrz pytanie nr 4). Umowa podpisywana jest przez przedstawicieli organizacji wspierającej (zgodnie z jej statutem i zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi tej organizacji) oraz koordynatora projektu (jako reprezentanta Waszej grupy). Ze strony Narodowej Agencji umowa podpisana jest przez Dyrektora Programu "Młodzież w działaniu".

Środki uzyskanego przez Was dofinansowania wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza płatność w wysokości 80% dofinansowania wypłacana jest po podpisaniu umowy finansowej przez Narodową Agencję (jeśli Narodowa Agencja otrzymała już środki na realizację działań w danym roku budżetowym od Komisji Europejskiej). Druga rata wypłacana jest po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu przez Narodową Agencję raportu końcowego. Oznacza to, że musicie sami zabezpieczyć sobie 20% kwoty grantu, którą otrzymacie od Narodowej Agencji dopiero po rozliczeniu projektu.

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.

To koszty zatrudnienia osób z zewnątrz, które będą wykonywały jakąś pracę na rzecz projektu np. przeprowadzą warsztat, dadzą koncert itp. Koszty osobowe nie mogą dominować w budżecie projektu, ponieważ zgodnie z założeniami Inicjatyw Młodzieżowych głównymi realizatorami działań powinni być członkowie grupy inicjatywnej, a nie zatrudnieni specjaliści.

Coach to osoba wspierająca, która dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą i/lub realizacji Inicjatyw Młodzieżowych jest przygotowana do tego, by towarzyszyć grupie młodzieży i ułatwiać jej uczestnictwo w projekcie. Osoba wspierająca nie jest bezpośrednim uczestnikiem projektu, lecz wspiera grupę młodzieży w jego realizacji. Pracuje z młodzieżą od czasu do czasu, wykonując określone zadania, zależnie od potrzeb grupy. Udział coacha jest wskazany w przypadku gdy projekt zamierza realizować młodzież z mniejszymi szansami, a konieczny w przypadku, gdy w zdecydowanej większości lub wszyscy członkowie grupy inicjatywnej są w wieku poniżej 18 lat.

Nie. Koordynacja projektu jest bezpłatna. Członkowie grupy inicjatywnej nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania na rzecz projektu.

Koordynatorem/koordynatorką projektu powinien być członek grupy inicjatywnej, która samodzielnie przygotowała projekt. Koordynator/koordynatorka czuwa nad właściwą realizacją projektu (zgodnie z wnioskiem), reprezentuje grupę na zewnątrz, a także jest osobą kontaktową w relacjach z Narodową Agencją czy organizacją wspierającą. Bardzo ważne, aby we wniosku znajdowały się właściwe dane telefoniczne i adresowe Waszego koordynatora/koordynatorki.

Organizacja wspierająca użycza konta bankowego, podpisuje umowę finansową z Narodową Agencją i bierze na siebie odpowiedzialność prawno-finansową za projekt. Wsparcie organizacji wspierającej powinno ograniczać się do pomocy administracyjnej, technicznej i księgowej. W żadnym wypadku organizacja wspierająca nie może koordynować projektu, ani też ingerować w jego realizację.

Jako grupa nieformalna (nie posiadająca osobowości prawnej) możecie starać się o dofinansowanie Waszego projektu, ale musicie znaleźć organizację wspierającą, która użyczy Wam swojego konta i z którą podpiszemy umowę finansową na realizację projektu. Organizacją wspierającą może być każda instytucja, która ma charakter non-profit i posiadają osobowość prawną (np. fundacja, stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, dom kultury, szkoła, gmina, miasto, parafia, itp).

Żadne w wymienionych przedsięwzięć nie może być samo w sobie dofinansowane w ramach Akcji 1.2. Każde z nich może być jednak elementem projektu. Inicjatywa Młodzieżowa trwa co najmniej trzy miesiące, musi więc składać się z co najmniej kilku elementów, mieć jasno zdefiniowany cel, temat i harmonogram.

Zasadniczo nie, jednakże w sytuacji, gdy zakup sprzętu (tak zwanych środków trwałych) jest uzasadniony treścią projektu (projekt nie mógłby bez tego sprzętu się odbyć) i gdy wynajem sprzętu byłby droższy niż jego zakup, młodzież może otrzymać zgodę na zakup sprzętu w ramach kosztów realizacji projektu. Decyzje co do takiej możliwości są za każdym razem podejmowane indywidualnie na etapie oceny składach wniosków o dofinansowanie.

Projekty Inicjatyw Młodzieżowych nie mogą mieć charakteru inwestycji lokalnych, nie mogą również polegać na finansowaniu stałej działalności organizacji. Powyższe działania nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Akcji 1.2 Programu "Młodzież w działaniu".

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na przedsięwzięcie, które będzie zgodne z duchem programu "Młodzież w działaniu" oraz celami i zasadami Inicjatyw Młodzieżowych. Przedsięwzięcie to musi służyć społeczności lokalnej, rozwijać umiejętności Wasze i innych uczestników projektu oraz mieć wymiar europejski. Informację o tym jak zorganizować Inicjatywę znajdziecie w przewodniku znajdującym się w dziale "formularze".

Katalog tematów nie jest w żaden sposób zamknięty. Tematyka projektu zależy od zainteresowań jego realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej dla której i w której działania są realizowane. Przykłady tematów podejmowanych w ramach Inicjatyw Młodzieżowych: ekologia, tradycja i historia, pomoc potrzebującym, sport, pierwsza pomoc, dziennikarstwo, poznawanie innych kultur, kultura i sztuka i inne.

Inicjatywa Młodzieżowa to projekt, którego pomysłodawcą i realizatorem są młodzi ludzie. To projekt, który inicjuje, tworzy i realizuje sama młodzież, to doświadczenie w ramach edukacji pozaformalnej i szansa sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów. Dzięki projektowi młodzi ludzie robią coś dla siebie, uczą się czegoś nowego, ale też działają na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Projekty Inicjatyw Młodzieżowych nie mogą mieć charakteru inwestycji lokalnych, nie mogą również polegać na finansowaniu stałej działalności organizacji. Powyższe działania nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Akcji 1.2 Programu "Młodzież w działaniu".

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Akcja 1.3 (6)
Akcja 1.3

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Akcja 2 (12)
Akcja 2

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zapis, że kieszonkowe przyznawane uczestnikom programów Komisji Europejskiej nie podlega opodatkowaniu. Wspomniana ustawa w art. 21 ust. 46 stwierdza:
Wolne od podatku dochodowego są (...) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; (...).

Tym samym udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego nie trzeba nawet wykazywać w zeznaniu podatkowym. Dotyczy to zarówno wolontariuszy z Polski, jak i obcokrajowców.

Rozumiemy Twój dylemat, ale spróbuj też wyobrazić sobie, jak wiele problemów taka zmiana sprawiłaby organizacji, która jako pierwsza zgodziła sie przyjąć cię na swój projekt. Takie wycofanie sie z projektu na kilka dni przed złożeniem wniosku sprawiłoby, że przez kolejne 3 miesiące nie mogłaby przyjąć wolontariusza, albo teraz musiałaby szukać kogoś na Twoje miejsce. Takie wycofanie się wolontariuszy jest prawdziwą zmorą organizacji goszczących.

Osoba uczestnicząca w projekcie EVS przebywa w goszczącym ją kraju w charakterze wolontariusza. Nie posiada statusu pracownika ani studenta. Dlatego też nie ma możliwości podjęcia pracy bądź studiów w trakcie EVS. Podczas projektu wolontariusz powinien przede wszystkim być zaangażowany w działania na rzecz organizacji goszczącej i społeczności lokalnej.

Wolontariusz w trakcie swojego projektu EVS pracuje ok. 30-35 godzin tygodniowo. Praca wolontariacka odbywa się w pełnym wymiarze godzin, który może być różny w różnych krajach. W czas pracy wlicza się również naukę języka oraz udział wolontariusza w szkoleniach w ramach cyklu szkoleniowego Wolontariatu Europejskiego.

Wolontariusz ma prawo do dwóch pełnych dni wolnych w ciągu tygodnia (nie musi to być sobota i niedziela) i dwóch dni wakacji w ciągu każdego miesiąca wolontariatu (mogą być odebrane w innym czasie - w zależności od wcześniejszego uzgodnienia między wolontariuszem i organizacją goszczącą).

Każdy projekt realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego opiera się na współpracy, partnerstwie kilku zaangażowanych stron. Nie tylko wolontariusza i organizacji goszczącej, ale też i organizacji wysyłającej. Organizacje goszczące przy wyborze wolontariuszy często kierują się wiarygodnością partnerskiej organizacji wysyłającej. Od wzajemnego zaufania zależy bowiem często jakość przyszłych projektów. Ponadto wypełnienie i podpisanie części III wniosku zawierającej wstępne potwierdzenie partnerskie stanowi warunek formalny zaakceptowania projektu przez Narodową Agencję.

Program "Młodzież w działaniu" dopuszcza udział wolontariuszy od 16 roku życia, ale tylko w przypadku jeśli są to osoby z mniejszymi szansami, czyli takie, które ze względu na specjalne potrzeby wynikające z różnego rodzaju ograniczeń mają utrudniony dostęp do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Tego typu projekt wymaga jednak szczególnego przygotowania i wsparcia osoby, która byłaby opiekunem prawnym takiej osoby.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Nie, w przypadku Wolontariatu Europejskiego górną granicą wieku jest 30 lat, więc w momencie składania wniosku wolontariusz nie może mieć skończonych 31 lat.

Akcja 3.1 (19)
Akcja 3.1

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Nie, ale podczas szkoleń Akcji 1.1 i 4.3 jeden blok przeznaczony jestna zapoznanie się ze specyfiką akcji 3.1. Jeśli więc jesteście zainteresowani Akcją 3.1 zapraszamy na szkolenia dotyczące wymian młodzieży lub szkolenia i tworzenia sieci w zależności od zainteresowania.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Wnioski należy składać  w formie elektronicznej logując się do systemu on-line. Instrukcję znajdziecie na naszej stronie internetowej . Następnie dołączając odpowiednie dokumenty (patrz odp. 17) wysyłacie go w wersji papierowej, odpowiednio podpisany. Wniosek należy wysłać nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania wniosków w danej rundzie.

W procedurze scentralizowanej można realizować projekty z Innymi Krajami Partnerskimi. Ich lista znajduje się w Przewodniku. Wnioski te składane są prosto do Agencji Wykonawczej w Brukseli na ogłaszane corocznie "zaproszenia do składania wniosków " (open calls). Szczegóły znajdują się na stronie http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php ">http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Ilość, zarówno uczestników jak i organizacji w tych dwóch grup krajów powinna być zbalansowana. Jest to kryterium jakościowe projektu.

Pamiętać należy jednak, iż w działaniach Akcji 3.1. - Szkolenia i Tworzenie Sieci kryteria formalne określają (znajdziecie je w Przewodniku) dokładną liczbę partnerów w zależności od rodzaju działania.

W ramach struktur Programu Młodzież w Działaniu działają 3 Centra Współpracy Regionalnej SALTO.  Zajmują się one trzema regionami Partnerskich Krajów Sąsiedzkich. Odpowiednio:

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy wschodniej i Kaukazu http://www.salto-youth.net/eeca/

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Południowo-Wschodniej  http://www.salto-youth.net/see/

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Basenu Morza Śródziemnego http://www.salto-youth.net/euromed/

Od 2012 roku koszty noclegu i wyżywienia można pokryć w ramach kosztów specjalnych. Naliczcie koszty rzeczywiste maksymalnie na dwa noclegi, dla maksymalnie dwóch osób z organizacji i wpiszcie ją w kategorii "koszty specjalne".

Owszem, jest taka możliwość. Dofinansowanie jest naliczane analogicznie jak dla uczestników z innych krajów, czyli 70% rzeczywistych kosztów.

Projekty mogą odbywać się w Krajach Programu lub Sąsiedzkich Krajach Partnerskich uczestniczących w projekcie, z wyjątkiem Krajów Partnerskich Basenu Morza Śródziemnego. Lista Sąsiedzkich Krajów Partnerskich dostępna na stronie i w Przewodniku.

Do obliczenia dofinansowania należy opierać się o ilość noclegów podczas działań projektu. Czas podróż nie jest wliczany do dofinansowania, zaliczamy go jednak do długości trwania danego działania (we wniosku wyraźnie zaznaczono, gdzie policzyć czas trwania projektu wraz z podróżą)

W sytuacji kiedy projekt realizowany w Polsce należy używać stawek polskich. Jeśli projekt realizowany jest w Sąsiedzkim Kraju Partnerskim należy oprzeć się na stawkach dla Krajów Partnerskich. Wysokość stawek do wglądu w tabelach w Przewodniku. Wypełniając wniosek należy zaznaczyć, gdzie odbędzie się projekt wtedy system automatycznie naliczy odpowiednie stawki.

Zasadniczo tak, z pewnymi specyficznymi elementami, o których możecie dowiedzieć się z Przewodnika. Różnice dotyczą udziału partnerów z krajów spoza Unii Europejskich i zrzeszonych, różni się także finansowanie.

Dwustronna Wymiana Młodzieży: jeden organizator z kraju UE i jeden organizator z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Trójstronna Wymiana Młodzieży: trzech organizatorów z trzech różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a jeden z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Wielostronna Wymiana Młodzieży: co najmniej czterech organizatorów, każdy z innego kraju, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a dwóch z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.

Szkolenie i Tworzenie Sieci:

Staże typu “podpatrywanie pracy”: jeden organizator z kraju UE i jeden organizator z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Wizyta przygotowawcza: co najmniej dwóch organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a jeden z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Spotkanie ewaluacyjne, wizyta studyjna, tworzenie przedsięwzięć partnerskich, seminarium i kurs szkoleniowy: co najmniej czterech organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a dwóch z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.
Tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci: co najmniej sześciu organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a trzech z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.

Możliwe są 2 rodzaje projektów - Wymiany Młodzieży i Projekty Szkolenia i Tworzenia Sieci.

Oczywiście może tak być, że w projekcie weźmie udział więcej niż jedna organizacja z danego kraju. Należy wtedy załączyć część III dla każdej z nich. Przy tym, gdy we wniosku jest wymóg uczestnictwa 4 partnerów z różnych krajów, to  np. 2 partnerzy z Wielkiej Brytanii traktowani są jako jeden kraj i trzeba znaleźć partnerów jeszcze z 3 innych krajów.

Akcja 4.3 (11)
Akcja 4.3

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Nie, uczestnik zawsze musi pokryć 30% kosztów swojej podróży.

Nie jest to możliwe. Można dokonywać przesunięć w obrębie jednej kategorii. Np. jak w kosztach podróży jeden uczestnik wyda mniej a drugi więcej to można dokonać przesunięć.

Nie, w projektach Akcji 4.3. nie mogą brać udziału Kraje Partnerskie. Działania z Krajami Partnerskimi można realizować w Akcji 3.

Z wyjątkiem projektów wspierających tworzenie sieci i współpracę w sieci, działania muszą być realizowane w kraju wnioskodawcy. Natomiast projekty wspierające tworzenie sieci i współpracę w sieci mogą być realizowane w dowolnym z krajów partnerów uczestniczących w projekcie.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Nie, organizacja partnerska z Francji składa wniosek do swojej Narodowej Agencji, aby zaprosić przedstawiciela z polskiej organizacji.

Oczywiście może tak być, że w projekcie weźmie udział więcej niż jedna organizacja z danego kraju. Należy wtedy załączyć część III dla każdej z nich. Przy tym, gdy we wniosku jest wymóg uczestnictwa 4 partnerów z różnych krajów, to  np. 2 partnerzy z Wielkiej Brytanii traktowani są jako jeden kraj i trzeba znaleźć partnerów jeszcze z 3 innych krajów.

Akcja 5.1 (8)
Akcja 5.1

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.

Nie, w projektach Akcji 5.1. nie mogą brać udziału Kraje Partnerskie.

Oczywiście może tak być, że w projekcie weźmie udział więcej niż jedna organizacja z danego kraju. Należy wtedy załączyć część III dla każdej z nich. Zwróćcie uwagę, że we wniosku jest wymóg uczestnictwa minimum 5 partnerów z różnych krajów, więc jeśli macie 2 partnerów z Wielkiej Brytanii to traktowani są jako jeden kraj i trzeba znaleźć partnerów jeszcze z 4 innych krajów.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Ogólne (7)
Ogólne

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Najważniejsze zmiany, o których niezwłocznie należy pisemnie poinformować Narodową Agencję dotyczą: terminu i miejsca realizacji działań, współpracy pomiędzy grupami partnerskimi, harmonogramu i liczby uczestników, zmiany środka podróży międzynarodowej. Te zmiany wymagają również przedstawienia uzasadnienia. Należy również przygotować tzw. "karty zmian" w systemie on-line.

Harmonogram we wniosku jest prezentowany po to, by pokazać poprzez jakie działania grupa chce zrealizować założone cele i temat. Ważne jest przedstawienie tych działań w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Niewiele dowiemy się o działaniu jeśli w harmonogramie wpiszemy: warsztat, warsztat kulturowy, warsztat artystyczny – dobry opis wymaga podania tematu warsztatu, dobrze jest również podać wskazówki metodologiczne.

Streszczenie lepiej pisać już po przygotowaniu pełnego opisu projektu. Łatwiej będzie Wam wybrać to, co stanowi jego konkretną treść. Należy przede wszystkim krótko odpowiedzieć na pytanie we wniosku, opisać cel i temat, wskazać sposób przygotowania i realizacji. Nie piszcie długich wypracowań na temat historii Europy, roli młodzieży w jej jednoczeniu, problemów globalnych – o niczym, co nie jest bezpośrednio związane z treścią projektu.

Projektem jest cały etap podjętej przez grupę pracy: od powstania pomysłu do realizacji działań i dokonania końcowej oceny (ewaluacji). Działania to czas spędzony wspólnie z grupami partnerskimi lub w przypadku inicjatyw młodzieżowych czas poświęcony na wykonanie zaplanowanych działań.

Coach to osoba wspierająca, która dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą i/lub realizacji Inicjatyw Młodzieżowych jest przygotowana do tego, by towarzyszyć grupie młodzieży i ułatwiać jej uczestnictwo w projekcie. Osoba wspierająca nie jest bezpośrednim uczestnikiem projektu, lecz wspiera grupę młodzieży w jego realizacji. Pracuje z młodzieżą od czasu do czasu, wykonując określone zadania, zależnie od potrzeb grupy. Udział coacha jest szczególnie wskazany w przypadku grup, które nie mają żadnego doświadczenia w realizacji projektu oraz grup pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami, a konieczny w przypadku, gdy wszyscy członkowie grupy są w wieku poniżej 18 lat.

Maksymalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać coach w 2010 roku to 850 Euro.
Uwaga! We wniosku należy dokładnie opisać w jaki sposób i kiedy coach będzie wspierać realizację projektu.

Szkolenia (11)
Szkolenia

W opisie szkolenia zawsze podawana jest osoba, która jest odpowiedzialna za dane spotkanie i chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Ilość osób z Polski zakwalifikowanych do udziału zależy od rodzaju szkolenia, ustaleń z organizatorami oraz zainteresowania szkoleniem wśród uczestników z całej Europy. Zazwyczaj wysyłamy 1-2 osoby, ale zdarzają się też 4 (szkolenia BiTriMulti).

Nie zwracamy kosztów przejazdu samochodem/taksówką, kosztów transportu lokalnego w Polsce, kosztów dodatkowych noclegów oraz kosztów ubezpieczenia (ubezpieczenie jest obowiązkowe i stanowi wkład własny uczestnika w koszty szkolenia). Nie zwracamy także kosztów podróży, które nie są bezpośrednio związane z dojazdem na miejsce szkolenia/lotnisko.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w Polsce) zwracane są przez Polską Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” po zakończeniu spotkania i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zakupu biletów z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

Dojazd na szkolenie stanowi wkład własny uczestnika w koszty szkolenia. W uzasadnionych sytuacjach, przy bardzo złej sytuacji finansowej, może się pojawić wyjątek od reguły.

Nie, na szkolenia przyjmujemy po jednej osobie z organizacji/instytucji, chyba że specyfika szkolenia wymaga inaczej.

Nie ma przeciwwskazań, proszę jednak mieć na uwadze, że nie ma możliwości zostania zakwalifikowanym na więcej niż jedno w krótkim odstępie czasu. Warto przeanalizować własne potrzeby i zgłosić się na to szkolenie, które rzeczywiście się przyda.

Niestety nie. Podstawowym wymogiem, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” jest przynależność do jakiejś organizacji pozarządowej/instytucji oraz praca z młodzieżą lub realizacja projektów młodzieżowych. Szkolenia służą bowiem zwiększeniu umiejętności realizowania projektów w ramach naszego programu, zaś osoby prywatne nie mają możliwości ich realizacji. Zdarza się, że do udziału w szkoleniu akceptujemy młodych ludzi z grup nieformalnych, powinny one jednak działać przy jakiejś organizacji/instytucji.

Osoba zainteresowana szkoleniem, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się przy każdym ogłoszeniu. Jeśli formularz ma formę on-line należy najpierw zarejestrować się na stronie internetowej, a następnie wypełnić zgłoszenie (sama rejestracja na stronie nie wystarczy!). Nie trzeba przesyłać CV ani listów motywacyjnych, podczas rekrutacji opieramy się wyłącznie na danych z formularza.

Generalnie, aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć ukończone 18 lat, chyba że specyfika szkolenia dopuszcza wyjątek. Nie ma górnej granicy wieku. Osoby młodsze niż 18 lat przyjmowane są do udziału w szkoleniach krajowych związanych z Akcją 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe, należy jednak zawsze skonsultować się z osobą odpowiedzialną za spotkanie.

Aktualne informacje o szkoleniach, na które szukamy uczestników, znajdują się na naszej stronie internetowej www.mlodziez.org.pl/szkolenia
Polecamy również:
- stronę SALTO
- stronę Eurodesku
- newslettery programu "Młodzież w działaniu" oraz Eurodesku

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu