Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Często zadawane pytania - Akcja 1.1

Akcja 1.1

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Od 2012 roku koszty noclegu i wyżywienia można pokryć w ramach kosztów specjalnych. Naliczcie koszty rzeczywiste maksymalnie na dwa noclegi, dla maksymalnie dwóch osób z organizacji i wpiszcie ją w kategorii "koszty specjalne".

Owszem, jest taka możliwość. Dofinansowanie jest naliczane analogicznie jak dla uczestników z innych krajów, czyli 70% rzeczywistych kosztów.

Wymiana młodzieży jako forma pracy z grupą młodych osób jest działaniem edukacyjnym. Nie oznacza to jednak, że podczas spotkania grup partnerskich nie można wprowadzić kilku "luźniejszych" elementów do programu. Zwiedzanie okolicy i regionu to również sposób poznawania kultury. Ważne jest, aby działania merytoryczne nie były dodatkiem do wycieczek i relaksu, lecz odwrotnie. Najciekawszą formą poznawanie zabytków jest taki sposób zwiedzania, w który zaangażuje się sama młodzież i będzie czymś więcej niż wysłuchaniem prezentacji profesjonalnego przewodnika. Należy pamiętać, że wycieczki i czas wolny są  wyłącznie dodatkowymi elementami Wymiany Młodzieży, pozwalającymi na odpoczynek po wspólnej pracy nad wybranym tematem.

Projekt Wymiany Młodzieży opiera się na dwóch najważniejszych założeniach: aktywnym uczestnictwie młodzieży podczas całego tworzenia projektu oraz współpracy grup partnerskich. Te dwa pojęcia zaangażowania i współpracy są kluczowe dla przygotowania dobrej wymiany.
 

Projekt powinien odpowiadać na potrzeby i zainteresowania konkretnej grupy młodzieży – wtedy można liczyć na ich zainteresowanie i aktywny udział. Działania tworzone przez doświadczone osoby dla młodzieży, wybieranej na podstawie określonych kryteriów po otrzymaniu dofinansowania, nie są wspierane. W programie "Młodzież w działaniu" projekty muszą być realizowane z młodzieżą. Ważne jest, aby pomysł powstał przy udziale grupy i aby młodzież była aktywna od samego początku przygotowywania działań.
 

Trudność prowadzenia dobrej wymiany polega na wypracowaniu wspólnego projektu wraz z grupą partnerską (określeniu tematu, sposobu przygotowań, podziału zadań...). Projekt Wymiany Młodzieży nie polega na doprowadzeniu do spotkania międzynarodowego, na które zapraszamy gości z zagranicy i organizujemy im pobyt. To znacznie dłuższa, niełatwa przygoda twórcza młodych osób z różnych państw, o podobnych zainteresowaniach.

Nie. Taki model działań nie respektuje podstawowego założenia pracy z młodzieżą. Wnioskodawca, który stara się pozyskać środki w myśl zasady "będą pieniądze, będzie młodzież", otrzyma od programu "Młodzież w działaniu" odpowiedź: "Będzie młodzież, będą pieniądze".

Wymiana młodzieży opiera się przede wszystkim na dwóch istotnych założeniach: zaangażowaniu uczestników podczas tworzenia i realizacji całego projektu oraz na współpracy grup partnerskich. Spełnienie tych dwóch założeń wymaga dużej pracy i wielomiesięcznych przygotowań: od momentu powstania grupy, wybrania tematu, przez znalezienie grupy o podobnych zainteresowaniach oraz wspólnego określenia tematu planowanej wymiany.

Wymienione w pytaniu dwie różne formy pracy z młodzieżą różni przede wszystkim kontekst powstania i sposób realizacji, wymiana młodzieży wspierana przez Program nie zawiera takich elementów jak:

  • wybór uczestników na podstawie kryteriów innych niż zaangażowanie w pracę nad projektem,
  • uczestnictwo w jakichkolwiek działaniach związanych z kształceniem formalnym (lekcje, prezentacje systemów edukacji etc.),
  • realizacja projektu na zasadzie wizyta/rewizyta z partnerem zagranicznym bez uwzględnienia merytorycznego rozwoju współpracy konkretnych grup.

NIE. Program "Młodzież w działaniu" może jedynie dofinansować zakup rzeczy, które będą w całości wykorzystane podczas realizacji projektu.

Wymiana młodzieży opiera się przede wszystkim na dwóch istotnych założeniach: zaangażowaniu uczestników podczas tworzenia i realizacji całego projektu oraz na współpracy grup partnerskich. Spełnienie tych dwóch założeń wymaga dużej pracy i wielomiesięcznych przygotowań: od momentu powstania grupy, wybrania tematu, przez znalezienie grupy o podobnych zainteresowaniach oraz wspólnego określenia tematu planowanej wymiany.

Wymienione w pytaniu dwie różne formy pracy z młodzieżą różni przede wszystkim kontekst powstania i sposób realizacji, wymiana młodzieży wspierana przez Program nie zawiera takich elementów jak:

  • wybór uczestników na podstawie kryteriów innych niż zaangażowanie w pracę nad projektem,
  • uczestnictwo w jakichkolwiek działaniach związanych z kształceniem formalnym (lekcje, prezentacje systemów edukacji etc.),
  • realizacja projektu na zasadzie wizyta/rewizyta z partnerem zagranicznym bez uwzględnienia merytorycznego rozwoju współpracy konkretnych grup.

Nie, wnioski do Akcji 1. należy złożyć w systemie on-line. Wnioski dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Po złożeniu wniosku  elektronicznie, należy go wydrukować i wysłać w wersji papierowej.
Uwaga!!! Wydrukowaną wersję wniosku należy wysłać najpóźniej w dniu, kiedy upływa termin składania wniosków. Wnioski wysłane po tym terminie nie spełniają kryteriów formalnych i w związku z tym zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu