Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Często zadawane pytania - Akcja 1.2

Akcja 1.2

Jest to spotkanie z przedstawicielem/ami grup/y partnerskich, dzięki któremu będziecie mogli lepiej przygotować działania. Wizyta trwa 2 dni robocze i ma miejsce w kraju grupy koordynującej (tej, która w imieniu partnera i swoim złożyła wniosek do Narodowej Agencji). Na wizytę powinny przyjechać maksymalnie 2 osoby z grupy partnerskiej, w tym jedna z nich musi być członkiem grupy inicjatywnej. Jeżeli na spotkanie ma przyjechać osoba niepełnoletnia, może jej towarzyszyć opiekun.

Jeśli jesteście grupą nieformalną musicie znaleźć organizację wspierającą posiadającą osobowość prawną, która w Waszym imieniu podpisze z Narodową Agencją umowę finansową (patrz pytanie nr 4). Umowa podpisywana jest przez przedstawicieli organizacji wspierającej (zgodnie z jej statutem i zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi tej organizacji) oraz koordynatora projektu (jako reprezentanta Waszej grupy). Ze strony Narodowej Agencji umowa podpisana jest przez Dyrektora Programu "Młodzież w działaniu".

Środki uzyskanego przez Was dofinansowania wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza płatność w wysokości 80% dofinansowania wypłacana jest po podpisaniu umowy finansowej przez Narodową Agencję (jeśli Narodowa Agencja otrzymała już środki na realizację działań w danym roku budżetowym od Komisji Europejskiej). Druga rata wypłacana jest po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu przez Narodową Agencję raportu końcowego. Oznacza to, że musicie sami zabezpieczyć sobie 20% kwoty grantu, którą otrzymacie od Narodowej Agencji dopiero po rozliczeniu projektu.

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.

To koszty zatrudnienia osób z zewnątrz, które będą wykonywały jakąś pracę na rzecz projektu np. przeprowadzą warsztat, dadzą koncert itp. Koszty osobowe nie mogą dominować w budżecie projektu, ponieważ zgodnie z założeniami Inicjatyw Młodzieżowych głównymi realizatorami działań powinni być członkowie grupy inicjatywnej, a nie zatrudnieni specjaliści.

Coach to osoba wspierająca, która dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą i/lub realizacji Inicjatyw Młodzieżowych jest przygotowana do tego, by towarzyszyć grupie młodzieży i ułatwiać jej uczestnictwo w projekcie. Osoba wspierająca nie jest bezpośrednim uczestnikiem projektu, lecz wspiera grupę młodzieży w jego realizacji. Pracuje z młodzieżą od czasu do czasu, wykonując określone zadania, zależnie od potrzeb grupy. Udział coacha jest wskazany w przypadku gdy projekt zamierza realizować młodzież z mniejszymi szansami, a konieczny w przypadku, gdy w zdecydowanej większości lub wszyscy członkowie grupy inicjatywnej są w wieku poniżej 18 lat.

Nie. Koordynacja projektu jest bezpłatna. Członkowie grupy inicjatywnej nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania na rzecz projektu.

Koordynatorem/koordynatorką projektu powinien być członek grupy inicjatywnej, która samodzielnie przygotowała projekt. Koordynator/koordynatorka czuwa nad właściwą realizacją projektu (zgodnie z wnioskiem), reprezentuje grupę na zewnątrz, a także jest osobą kontaktową w relacjach z Narodową Agencją czy organizacją wspierającą. Bardzo ważne, aby we wniosku znajdowały się właściwe dane telefoniczne i adresowe Waszego koordynatora/koordynatorki.

Organizacja wspierająca użycza konta bankowego, podpisuje umowę finansową z Narodową Agencją i bierze na siebie odpowiedzialność prawno-finansową za projekt. Wsparcie organizacji wspierającej powinno ograniczać się do pomocy administracyjnej, technicznej i księgowej. W żadnym wypadku organizacja wspierająca nie może koordynować projektu, ani też ingerować w jego realizację.

Jako grupa nieformalna (nie posiadająca osobowości prawnej) możecie starać się o dofinansowanie Waszego projektu, ale musicie znaleźć organizację wspierającą, która użyczy Wam swojego konta i z którą podpiszemy umowę finansową na realizację projektu. Organizacją wspierającą może być każda instytucja, która ma charakter non-profit i posiadają osobowość prawną (np. fundacja, stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, dom kultury, szkoła, gmina, miasto, parafia, itp).

Żadne w wymienionych przedsięwzięć nie może być samo w sobie dofinansowane w ramach Akcji 1.2. Każde z nich może być jednak elementem projektu. Inicjatywa Młodzieżowa trwa co najmniej trzy miesiące, musi więc składać się z co najmniej kilku elementów, mieć jasno zdefiniowany cel, temat i harmonogram.

Zasadniczo nie, jednakże w sytuacji, gdy zakup sprzętu (tak zwanych środków trwałych) jest uzasadniony treścią projektu (projekt nie mógłby bez tego sprzętu się odbyć) i gdy wynajem sprzętu byłby droższy niż jego zakup, młodzież może otrzymać zgodę na zakup sprzętu w ramach kosztów realizacji projektu. Decyzje co do takiej możliwości są za każdym razem podejmowane indywidualnie na etapie oceny składach wniosków o dofinansowanie.

Projekty Inicjatyw Młodzieżowych nie mogą mieć charakteru inwestycji lokalnych, nie mogą również polegać na finansowaniu stałej działalności organizacji. Powyższe działania nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Akcji 1.2 Programu "Młodzież w działaniu".

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na przedsięwzięcie, które będzie zgodne z duchem programu "Młodzież w działaniu" oraz celami i zasadami Inicjatyw Młodzieżowych. Przedsięwzięcie to musi służyć społeczności lokalnej, rozwijać umiejętności Wasze i innych uczestników projektu oraz mieć wymiar europejski. Informację o tym jak zorganizować Inicjatywę znajdziecie w przewodniku znajdującym się w dziale "formularze".

Katalog tematów nie jest w żaden sposób zamknięty. Tematyka projektu zależy od zainteresowań jego realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej dla której i w której działania są realizowane. Przykłady tematów podejmowanych w ramach Inicjatyw Młodzieżowych: ekologia, tradycja i historia, pomoc potrzebującym, sport, pierwsza pomoc, dziennikarstwo, poznawanie innych kultur, kultura i sztuka i inne.

Inicjatywa Młodzieżowa to projekt, którego pomysłodawcą i realizatorem są młodzi ludzie. To projekt, który inicjuje, tworzy i realizuje sama młodzież, to doświadczenie w ramach edukacji pozaformalnej i szansa sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów. Dzięki projektowi młodzi ludzie robią coś dla siebie, uczą się czegoś nowego, ale też działają na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Projekty Inicjatyw Młodzieżowych nie mogą mieć charakteru inwestycji lokalnych, nie mogą również polegać na finansowaniu stałej działalności organizacji. Powyższe działania nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Akcji 1.2 Programu "Młodzież w działaniu".

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu