Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Często zadawane pytania - Akcja 2

Akcja 2

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zapis, że kieszonkowe przyznawane uczestnikom programów Komisji Europejskiej nie podlega opodatkowaniu. Wspomniana ustawa w art. 21 ust. 46 stwierdza:
Wolne od podatku dochodowego są (...) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; (...).

Tym samym udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego nie trzeba nawet wykazywać w zeznaniu podatkowym. Dotyczy to zarówno wolontariuszy z Polski, jak i obcokrajowców.

Rozumiemy Twój dylemat, ale spróbuj też wyobrazić sobie, jak wiele problemów taka zmiana sprawiłaby organizacji, która jako pierwsza zgodziła sie przyjąć cię na swój projekt. Takie wycofanie sie z projektu na kilka dni przed złożeniem wniosku sprawiłoby, że przez kolejne 3 miesiące nie mogłaby przyjąć wolontariusza, albo teraz musiałaby szukać kogoś na Twoje miejsce. Takie wycofanie się wolontariuszy jest prawdziwą zmorą organizacji goszczących.

Osoba uczestnicząca w projekcie EVS przebywa w goszczącym ją kraju w charakterze wolontariusza. Nie posiada statusu pracownika ani studenta. Dlatego też nie ma możliwości podjęcia pracy bądź studiów w trakcie EVS. Podczas projektu wolontariusz powinien przede wszystkim być zaangażowany w działania na rzecz organizacji goszczącej i społeczności lokalnej.

Wolontariusz w trakcie swojego projektu EVS pracuje ok. 30-35 godzin tygodniowo. Praca wolontariacka odbywa się w pełnym wymiarze godzin, który może być różny w różnych krajach. W czas pracy wlicza się również naukę języka oraz udział wolontariusza w szkoleniach w ramach cyklu szkoleniowego Wolontariatu Europejskiego.

Wolontariusz ma prawo do dwóch pełnych dni wolnych w ciągu tygodnia (nie musi to być sobota i niedziela) i dwóch dni wakacji w ciągu każdego miesiąca wolontariatu (mogą być odebrane w innym czasie - w zależności od wcześniejszego uzgodnienia między wolontariuszem i organizacją goszczącą).

Każdy projekt realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego opiera się na współpracy, partnerstwie kilku zaangażowanych stron. Nie tylko wolontariusza i organizacji goszczącej, ale też i organizacji wysyłającej. Organizacje goszczące przy wyborze wolontariuszy często kierują się wiarygodnością partnerskiej organizacji wysyłającej. Od wzajemnego zaufania zależy bowiem często jakość przyszłych projektów. Ponadto wypełnienie i podpisanie części III wniosku zawierającej wstępne potwierdzenie partnerskie stanowi warunek formalny zaakceptowania projektu przez Narodową Agencję.

Program "Młodzież w działaniu" dopuszcza udział wolontariuszy od 16 roku życia, ale tylko w przypadku jeśli są to osoby z mniejszymi szansami, czyli takie, które ze względu na specjalne potrzeby wynikające z różnego rodzaju ograniczeń mają utrudniony dostęp do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Tego typu projekt wymaga jednak szczególnego przygotowania i wsparcia osoby, która byłaby opiekunem prawnym takiej osoby.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Nie, w przypadku Wolontariatu Europejskiego górną granicą wieku jest 30 lat, więc w momencie składania wniosku wolontariusz nie może mieć skończonych 31 lat.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu