Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Często zadawane pytania - Akcja 3.1

Akcja 3.1

Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.

Nie, ale podczas szkoleń Akcji 1.1 i 4.3 jeden blok przeznaczony jestna zapoznanie się ze specyfiką akcji 3.1. Jeśli więc jesteście zainteresowani Akcją 3.1 zapraszamy na szkolenia dotyczące wymian młodzieży lub szkolenia i tworzenia sieci w zależności od zainteresowania.

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Wnioski należy składać  w formie elektronicznej logując się do systemu on-line. Instrukcję znajdziecie na naszej stronie internetowej . Następnie dołączając odpowiednie dokumenty (patrz odp. 17) wysyłacie go w wersji papierowej, odpowiednio podpisany. Wniosek należy wysłać nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania wniosków w danej rundzie.

W procedurze scentralizowanej można realizować projekty z Innymi Krajami Partnerskimi. Ich lista znajduje się w Przewodniku. Wnioski te składane są prosto do Agencji Wykonawczej w Brukseli na ogłaszane corocznie "zaproszenia do składania wniosków " (open calls). Szczegóły znajdują się na stronie http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php ">http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Ilość, zarówno uczestników jak i organizacji w tych dwóch grup krajów powinna być zbalansowana. Jest to kryterium jakościowe projektu.

Pamiętać należy jednak, iż w działaniach Akcji 3.1. - Szkolenia i Tworzenie Sieci kryteria formalne określają (znajdziecie je w Przewodniku) dokładną liczbę partnerów w zależności od rodzaju działania.

W ramach struktur Programu Młodzież w Działaniu działają 3 Centra Współpracy Regionalnej SALTO.  Zajmują się one trzema regionami Partnerskich Krajów Sąsiedzkich. Odpowiednio:

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy wschodniej i Kaukazu http://www.salto-youth.net/eeca/

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Południowo-Wschodniej  http://www.salto-youth.net/see/

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Basenu Morza Śródziemnego http://www.salto-youth.net/euromed/

Od 2012 roku koszty noclegu i wyżywienia można pokryć w ramach kosztów specjalnych. Naliczcie koszty rzeczywiste maksymalnie na dwa noclegi, dla maksymalnie dwóch osób z organizacji i wpiszcie ją w kategorii "koszty specjalne".

Owszem, jest taka możliwość. Dofinansowanie jest naliczane analogicznie jak dla uczestników z innych krajów, czyli 70% rzeczywistych kosztów.

Projekty mogą odbywać się w Krajach Programu lub Sąsiedzkich Krajach Partnerskich uczestniczących w projekcie, z wyjątkiem Krajów Partnerskich Basenu Morza Śródziemnego. Lista Sąsiedzkich Krajów Partnerskich dostępna na stronie i w Przewodniku.

Do obliczenia dofinansowania należy opierać się o ilość noclegów podczas działań projektu. Czas podróż nie jest wliczany do dofinansowania, zaliczamy go jednak do długości trwania danego działania (we wniosku wyraźnie zaznaczono, gdzie policzyć czas trwania projektu wraz z podróżą)

W sytuacji kiedy projekt realizowany w Polsce należy używać stawek polskich. Jeśli projekt realizowany jest w Sąsiedzkim Kraju Partnerskim należy oprzeć się na stawkach dla Krajów Partnerskich. Wysokość stawek do wglądu w tabelach w Przewodniku. Wypełniając wniosek należy zaznaczyć, gdzie odbędzie się projekt wtedy system automatycznie naliczy odpowiednie stawki.

Zasadniczo tak, z pewnymi specyficznymi elementami, o których możecie dowiedzieć się z Przewodnika. Różnice dotyczą udziału partnerów z krajów spoza Unii Europejskich i zrzeszonych, różni się także finansowanie.

Dwustronna Wymiana Młodzieży: jeden organizator z kraju UE i jeden organizator z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Trójstronna Wymiana Młodzieży: trzech organizatorów z trzech różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a jeden z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Wielostronna Wymiana Młodzieży: co najmniej czterech organizatorów, każdy z innego kraju, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a dwóch z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.

Szkolenie i Tworzenie Sieci:

Staże typu “podpatrywanie pracy”: jeden organizator z kraju UE i jeden organizator z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Wizyta przygotowawcza: co najmniej dwóch organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a jeden z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Spotkanie ewaluacyjne, wizyta studyjna, tworzenie przedsięwzięć partnerskich, seminarium i kurs szkoleniowy: co najmniej czterech organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a dwóch z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.
Tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci: co najmniej sześciu organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a trzech z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.

Możliwe są 2 rodzaje projektów - Wymiany Młodzieży i Projekty Szkolenia i Tworzenia Sieci.

Oczywiście może tak być, że w projekcie weźmie udział więcej niż jedna organizacja z danego kraju. Należy wtedy załączyć część III dla każdej z nich. Przy tym, gdy we wniosku jest wymóg uczestnictwa 4 partnerów z różnych krajów, to  np. 2 partnerzy z Wielkiej Brytanii traktowani są jako jeden kraj i trzeba znaleźć partnerów jeszcze z 3 innych krajów.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu