Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Często zadawane pytania - Ogólne

Ogólne

Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Aktualnego wyciągu z KRS

Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie:
1. Statutu
2. Oświadczenia o numerze NIP
3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych.

W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty.

Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Najważniejsze zmiany, o których niezwłocznie należy pisemnie poinformować Narodową Agencję dotyczą: terminu i miejsca realizacji działań, współpracy pomiędzy grupami partnerskimi, harmonogramu i liczby uczestników, zmiany środka podróży międzynarodowej. Te zmiany wymagają również przedstawienia uzasadnienia. Należy również przygotować tzw. "karty zmian" w systemie on-line.

Harmonogram we wniosku jest prezentowany po to, by pokazać poprzez jakie działania grupa chce zrealizować założone cele i temat. Ważne jest przedstawienie tych działań w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Niewiele dowiemy się o działaniu jeśli w harmonogramie wpiszemy: warsztat, warsztat kulturowy, warsztat artystyczny – dobry opis wymaga podania tematu warsztatu, dobrze jest również podać wskazówki metodologiczne.

Streszczenie lepiej pisać już po przygotowaniu pełnego opisu projektu. Łatwiej będzie Wam wybrać to, co stanowi jego konkretną treść. Należy przede wszystkim krótko odpowiedzieć na pytanie we wniosku, opisać cel i temat, wskazać sposób przygotowania i realizacji. Nie piszcie długich wypracowań na temat historii Europy, roli młodzieży w jej jednoczeniu, problemów globalnych – o niczym, co nie jest bezpośrednio związane z treścią projektu.

Projektem jest cały etap podjętej przez grupę pracy: od powstania pomysłu do realizacji działań i dokonania końcowej oceny (ewaluacji). Działania to czas spędzony wspólnie z grupami partnerskimi lub w przypadku inicjatyw młodzieżowych czas poświęcony na wykonanie zaplanowanych działań.

Coach to osoba wspierająca, która dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą i/lub realizacji Inicjatyw Młodzieżowych jest przygotowana do tego, by towarzyszyć grupie młodzieży i ułatwiać jej uczestnictwo w projekcie. Osoba wspierająca nie jest bezpośrednim uczestnikiem projektu, lecz wspiera grupę młodzieży w jego realizacji. Pracuje z młodzieżą od czasu do czasu, wykonując określone zadania, zależnie od potrzeb grupy. Udział coacha jest szczególnie wskazany w przypadku grup, które nie mają żadnego doświadczenia w realizacji projektu oraz grup pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami, a konieczny w przypadku, gdy wszyscy członkowie grupy są w wieku poniżej 18 lat.

Maksymalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać coach w 2010 roku to 850 Euro.
Uwaga! We wniosku należy dokładnie opisać w jaki sposób i kiedy coach będzie wspierać realizację projektu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu