Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Ocena wniosków

Wnioski złożone do Narodowej Agencji programu „Młodzież w działaniu” poddawane są ocenie na kilku etapach:

Etap I. Ocena formalna

Po zakończeniu naboru wniosków pracownicy Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” dokonują wstępnej selekcji wniosków w poszczególnych akcjach w oparciu o kryteria poprawności formalnej zawarte w Przewodniku po programie "Młodzież w działaniu". Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej, nie przechodzą do kolejnego etapu oceny. Przed przesłaniem wniosku do Narodowej Agencji powinniście sprawdzić następujące czynności:

 • Czy wniosek zostanie złożony w systemie on-line i wydrukowany, podpisany wpłynie do Narodowej Agnecji w terminie?
 • Czy terminy realizacji projektu i działań są prawidłowe?
 • Czy do wniosku załączono potwierdzenia wszystkich organizacji partnerskich?
 • Czy sąsiedzkie kraje partnerskie dobrano zgodnie z zasadami programu?
 • Czy projekt ma charakter edukacji pozaformalnej
 • Czy liczba uczestników jest zgodna z zasadami programu?
 • Czy organizacja nie zalega z rozliczeniem projektów w ramach żadnej akcji?
 • Czy wnioskodawcą jest organizacja non profit (niekomercyjna)?
 • Czy dane we wniosku są pełne?

Etap II. Ocena merytoryczna

Każdy wniosek oceniany jest pod względem jakościowym przez pracowników Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w oparciu o kryteria przyznawania środków zawarte w Przewodniku.... Wynikiem etapu II są rekomendacje dla członków Komitetu Ewaluacyjnego.

Dbając o jakość i cel projektu należy sprawdzić, czy projekt:

 • jest związany z celami programu i jego priorytetami
 • ma wysokiej jakości i innowacyjne działania na każdym etapie projektu: przygotowaniu, implementacji, ewaluacji, upowszechnianiu rezultatów projektu
 • posiada atrakcyjne i dobrej jakości metody działań, dostosowane do struktury grupy
 • przewiduje działania wpływające na społeczność lokalną
 • oddziałowuje indywidualnie na uczestników, pozwalając im rozwijać się i kształcić pozaformalnie
 • zapewnia odpowiednią widoczność programowi i projektowi
 • posiada wymiar międzykulturowy i europejski
 • ma rzetelny i spójny z działaniami budżet

W ramach oceny jakościowej (merytorycznej) projektu brana jest również pod uwagę charakterystyka uczestników i organizatorów projektu. Kryteria oceny uwzględniają specyfikę każdej akcji programu i dotyczą takich aspektów jak m.in.:

 • udział młodzieży z mniejszymi szansami,
 • równowaga między grupami partnerskimi pod względem liczby uczestników,
 • liczba uczestniczących krajów i partnerów-organizatorów,
 • liczba uczestników,
 • doświadczenie wnioskodawców w obszarze realizowania projektów.

Etap III. Spotkanie Komitetu Ewaluacyjnego

Podczas spotkania Komitetu Ewaluacyjnego wnioski poddawane są analizie i ocenie przez jego członków. Komitet składa się z niezależnych ekspertów zewnętrznych oraz specjalistów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niezaangażowanych we wcześniejsze etapy oceny wniosków.

Etap IV. Podjęcie decyzji w sprawie projektów przez zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Ostatnim etapem rozpatrywania wniosków jest podjęcie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji decyzji w sprawie projektów złożonych na dany termin. Decyzje podejmowane są w oparciu o rekomendacje Komitetu Ewaluacyjnego.

Etap V. Publikacja decyzji

Decyzje są publikowane na stronie internetowej programu w sekcji "Wyniki konkursu" w dniu posiedzenia zarządu FRSE lub w dniu następującym po posiedzeniu.

Szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę poszczególnych akcji programu dostępne są w Przewodniku po programie "Młodzież w działaniu" w rozdziałach poświęconych danym Akcjom.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu