Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Mini poradnik czyli kto może występować o środki Programu

Kto może występować o środki w ramach Programu?

Najważniejszymi adresatami programu są uczestnicy projektów, czyli młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą. Narodowa Agencja może jednak dofinansować tylko takie projekty, których wnioskodawcami są podmioty posiadające osobowość prawną lub grupy nieformalne, którym ta osobowość zostanie „użyczona”.

Co do zasady Wnioskodawcami mogą więc zostać:

  • Organizacje typu non profit,
  • Lokalne, regionalne instytucje publiczne,
  • Nieformalne grupy młodzieży,
  • Organizacje zajmujące się problematyką i działaniami młodzieżowymi na poziomie europejskim (ENGO), które mają organizacje członkowskie w co najmniej 8 krajach programu,
  • Organizacje komercyjne będące organizatorem imprez młodzieżowych, sportowych lub kulturalnych (np. szkoła prywatna),
  • Międzynarodowe organizacje rządowe typu non profit.

O ile mają zdolność do składania oświadczeń woli w imieniu własnym.

Co to oznacza w praktyce?

Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ma bardzo szeroka gama podmiotów zarówno publicznych jak i prywatnych (np. stowarzyszenia, fundacje). Cechą wspólną, która pozwala na złożenie wniosku przed Narodową Agencją jest osobowość prawna. Pozwala ona na występowanie przed Narodową Agencją jako Podmiot – osoba prawna.

Co do zasady podmioty te mogą samodzielnie występować w roli Wnioskodawcy zarówno na etapie złożenia wniosku jak również podpisania umowy finansowej, na mocy której są przekazywane środki na realizację projektów.

Istnieją jednak sytuacje, w których Wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej lub jest jednostką, która posiada organ nadrzędny. W tej sytuacji konieczne jest „użyczenie” osobowości prawnej a dokładnie wskazanie we wniosku właściwej tzw. „organizacji wspierającej”. Ta ostatnia musi mieć osobowość prawną, dzięki czemu możliwe będzie późniejsze podpisanie przez nią umowy finansowej.

Przykład:

1.      Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 w Nowakowie Górnym

2.      Organizacja wspierająca: Gmina Nowaków Górny

Jak możemy to sprawdzić?

Na wstępie wypada zaznaczyć, że Wnioskodawcą i Organizacją wspierającą nie może być pojedyncza osoba – osoba fizyczna. Skoro jesteśmy już grupą osób, to przede wszystkim sprawdzamy własny statut. Jako grupa nieformalna nie posiadamy takiego, więc sprawa jest oczywista – musimy znaleźć organizację wspierającą (np. Gmina, Stowarzyszenie). Jeżeli jednak mamy statut, to właśnie w nim wyczytamy zazwyczaj czy mamy osobowość prawną i kto może składać oświadczenia woli w imieniu naszej organizacji. Powinniśmy także zwrócić uwagę na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego czy wpis do Rejestru Instytucji Kultury prowadzony przez właściwą gminę. Warto także sprawdzić właściwe przepisy ustawowe o ile mogą mieć zastosowanie w przypadku Waszej Organizacji.

Po wnikliwej analizie waszej sytuacji prawnej możecie stwierdzić czy posiadacie osobowość prawną, czyli zdolność do m.in. zawierania zobowiązań umownych czy składania oświadczeń woli. Odpowiedź twierdząca na to pytanie oznacza, że możecie być zarówno wnioskodawcą jak i organizacją wspierającą dla grupy nieformalnej.

Jakie są kolejne kroki?

Gdy wiemy już, że mamy osobowość prawną lub mamy organizację wspierającą, która taką osobowość posiada powinniśmy dokładnie przyjrzeć się właściwym przepisom (np. statut, ustawa), kto może składać oświadczenia woli w imieniu tejże organizacji, tj. kto może złożyć podpis w jej imieniu. Tutaj pojawić mogą się dwa rodzaje takich oświadczeń:

1.      na etapie podpisywania wniosku chodzi tutaj o zwyczajne oświadczenie woli,

2.      na etapie umowy finansowej jest to oświadczenie woli, polegające na zaciąganiu zobowiązań o charakterze majątkowym (czasami istnieje takie rozróżnienie w statutach niektórych organizacji zarówno publicznych jak i prywatnych).

W związku z powyższym ustalamy:

1.      kto powinien podpisać wniosek oraz,

2.   kto będzie podpisywał umowę finansową, co zawieramy we wniosku, w części II (osoby uprawnione do zawierania wiążących zobowiązań w imieniu wnioskodawcy).

 

Przykłady najczęściej występujących podmiotów oraz sposób ich reprezentacji

A

B

C

D

Podmiot

Dokumenty, które powinny zostać załączone do wniosku o dofinansowanie (potwierdzone za zgodność z oryginałem co najmniej przez właściwe osoby z kolumny C)

Osoby podpisujące wniosek

o dofinansowanie

Osoby podpisujące umowę o dofinansowanie (wskazane w części II wniosku – osoby uprawnione)

Nieformalna grupa młodzieży

Konieczna organizacja wspierająca, brak możliwości samodzielnego wnioskowania. Organizacją wspierającą może jedna z poniższych:

 

NGO (stowarzyszenie,

fundacja etc.)

- aktualny odpis z KRS lub jego kopia

- statut

- kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

Osoby wskazane w statucie lub KRS.

Osoby wskazane w statucie lub KRS.

Podmioty wpisane do właściwych rejestrów i z tego tytułu posiadające osobowość prawną (uczniowskie kluby sportowe, domy kultury, biblioteki etc.)

- zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru lub jego kopia,

- statut,

- kopia dokumentu potwierdzającego zajmowanie stanowiska pozwalającego na składanie oświadczeń woli w imieniu podmiotu (np. akt powołania, nominowania etc.)

- kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

jw.

jw.

Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, dla których jest on organem prowadzącym (np. szkoły, ośrodki pomocy społecznej etc.)

- upoważnienie dla dyrektora jednostki do występowania z wnioskiem oraz składania oświadczeń woli w imieniu Organu Prowadzącego wystawione przez właściwy organ

- kopia dokumentu informującego o wybraniu wójta / burmistrza / prezydenta miasta wydanego przez właściwą terenowo komisję wyborczą (dotyczy gminy i miasta) lub kopia uchwały Rady Powiatu dotycząca wyboru starosty powiatowego (dotyczy powiatu)

- kopia dokumentu potwierdzającego nadanie Organowi Prowadzącemu numeru identyfikacji podatkowej NIP

- statut organu prowadzącego

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta etc., a także na mocy pełnomocnictwa dyrektor/kierownik jednostki

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta lub Starosta etc. a także na mocy pełnomocnictwa dyrektor/kierownik jednostki

 

UWAGA:

Skarbnik organu prowadzącego kontrasygnuje umowę finansową

Kościoły i związki wyznaniowe

- kopia dekretu nominacyjnego, wydanego przez właściwy organ, powołującego duchownego na organ danej jednostki (lub inny równoważny dokument)
• kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

Np. Proboszcz

Np. Proboszcz

OHP

- kopia dokumentu informującego o powołaniu Komendanta Wojewódzkiego bądź Dyrektora jednostki niższego szczebla,

- pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem i późniejszą realizacją projektu wystawione dla Komendanta Wojewódzkiego bądź Dyrektora jednostki niższego szczebla przez Komendanta Głównego OHP

- kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

 

Komendant Główny OHP, Komendant Wojewódzki na mocy pełnomocnictwa bądź Dyrektor jednostki niższego szczebla na mocy pełnomocnictwa.

Komendant Główny OHP, Komendant Wojewódzki na mocy pełnomocnictwa bądź Dyrektor jednostki niższego szczebla na mocy pełnomocnictwa.

 

Warto także pamiętać o tym, że 24h na dobę mamy dostęp do systemu KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Jeżeli nie mamy żadnych zastrzeżeń co do danych tam zawartych, to możemy wygenerować sobie własny odpis KRS i przesłać go do Narodowej Agencji razem z wnioskiem (oczywiście potwierdzając dane tam zawarte podpisem).

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu