Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Karta Wolontariatu Europejskiego

Karta Wolontariatu Europejskiego stanowiąca część Przewodnika po programie „Młodzież w działaniu”, określa rolę każdego organizatora w projekcie Wolontariatu Europejskiego oraz najważniejsze zasady i standardy jakościowe Wolontariatu Europejskiego. Każdy organizator Wolontariatu Europejskiego musi przestrzegać zapisów tej Karty.

Organizatorzy wspólnie decydują – zgodnie z zapisami Karty – jak podzielić zadania i obowiązki oraz środki finansowe w ramach każdego działania projektu Wolontariatu Europejskiego. Te ustalenia formalizuje się w zawieranej między organizatorami umowie o realizacji projektu Wolontariatu Europejskiego.
Poniżej można zapoznać się z treścią Karty. Można ją również znaleźć w Przewodniku po programie „Młodzież w działaniu”.

 

Karta Wolontariatu Europejskiego

Partnerska współpraca w ramach Wolontariatu Europejskiego 

Podstawę każdego projektu w ramach Wolontariatu Europejskiego stanowi rzetelna współpraca pomiędzy organizacjami wysyłającymi, goszczącymi i koordynującymi oraz wolontariuszem. Zadania powierzane wolontariuszowi należy dobierać zgodnie z jego profilem. Przed rozpoczęciem pracy na wolontariacie wszyscy partnerzy muszą podpisać umowę o realizacji projektu Wolontariatu Europejskiego. 

 • Organizacja wysyłająca odpowiada za przygotowanie wolontariuszy i zapewnienie im wsparcia przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy w ramach Wolontariatu Europejskiego. 
 • Organizacja goszcząca ma obowiązek zapewnić wolontariuszom bezpieczne i odpowiednie warunki życia i pracy przez cały czas trwania wolontariatu. Musi też zapewnić odpowiednie wsparcie indywidualne, językowe i związane z wykonywanymi zadaniami, włącznie z wyznaczeniem mentora dla wolontariusza. 
 • Organizacja koordynująca (wnioskodawca) ma za zadanie ułatwiać realizację projektu, zapewniając obsługę administracyjną i wsparcie jakościowe wszystkim partnerom projektu oraz tworząc im warunki do współpracy. 

Zasady Wolontariatu Europejskiego, których należy przestrzegać

 • Należy podkreślić aspekt uczenia się pozaformalnego i uwzględnić wymiar międzykulturowy, a w tym celu opracować jasny plan uczenia się dla wolontariusza.
 • Należy podkreślić aspekt pracy społecznej, a w tym celu jasno wskazać na niedochodowy charakter projektu i zadań wolontariusza. Wolontariusz musi pracować w pełnym wymiarze godzin i aktywnie uczestniczyć w realizacji działań. Prace wykonywane przez wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego nie mogą zastępować pracy świadczonej przez osoby zatrudnione. 
 • Działania muszą przynosić korzyści społeczności lokalnej i zakładać kontakty z lokalną społecznością.
 • Wolontariat Europejski nie może pociągać za sobą żadnych kosztów dla wolontariuszy, za wyjątkiem ewentualnego udziału w kosztach podróży (w wysokości maksymalnie 10% kosztów podróży). 
 • Dostępność i podejście ukierunkowane na włączanie młodzieży z mniejszymi szansami: Podczas rekrutacji wolontariuszy organizacje zapewniają powszechny dostęp do Wolontariatu Europejskiego wszystkim młodym ludziom bez względu na ich pochodzenie etniczne, wyznanie religijne, orientację seksualną, poglądy polityczne itp. Jeśli projekt jest skierowany do wolontariuszy z mniejszymi szansami, organizatorzy muszą dysponować odpowiednimi obiektami z udogodnieniami i możliwościami, jakich wymaga przygotowanie wolontariuszy i zapewnienie im wsparcia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. 

Standardy jakościowe Wolontariatu Europejskiego, których należy przestrzegać

Wsparcie dla wolontariusza

 • Wsparcie należy zapewnić przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy w ramach Wolontariatu Europejskiego, szczególnie w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym i rozwiązywania takich sytuacji.
 • Należy zapewnić pomoc przy załatwianiu ubezpieczenia, wiz, zezwolenia na pobyt oraz organizowaniu podróży i załatwianiu wszelkich innych spraw administracyjnych w ramach Wolontariatu Europejskiego.
 • Należy ułatwić wolontariuszowi udział w cyklu szkoleniowym Wolontariatu Europejskiego (obejmującym szkolenie przed wyjazdem i po przyjeździe na miejsce, ewaluację pośrednią i ewaluację działania oraz doroczne spotkanie Wolontariatu Europejskiego).
 • W ramach wsparcia należy przewidzieć odpowiednie mechanizmy ewaluacji.

Informacje

 • Wszyscy partnerzy Wolontariatu Europejskiego mają prawo otrzymywać pełne informacje o projekcie i muszą uzgadniać wszystkie aspekty. 
 • Należy prowadzić działania zapewniające widoczność projektu, służące upowszechnianiu rezultatów i promocyjne.

Uznawanie

 • Każdy wolontariusz Wolontariatu Europejskiego ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass.

 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu