Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja

Program „Młodzież w działaniu” jest realizowany głównie w sposób zdecentralizowany, chodzi bowiem o to, aby jak najściślej współpracować z beneficjentami i dostosowywać się do specyfiki różnorodnych systemów i warunków działalności młodzieżowej w poszczególnych krajach.

W związku z tym w każdym kraju, w którym realizowany jest programu, wyznaczono Narodową Agencję, która jest odpowiedzialna za jego koordynację. W Polsce jej funkcję spełnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Narodowa Agencja udziela wsparcia finansowego i merytorycznego, a także zajmuje się promocją programu na poziomie krajowym.

Każda Narodowa Agencja:

 • organizuje krajowe i międzynarodowe szkolenia, seminaria i warsztaty dla osób zainteresowanych udziałem lub już uczestniczących w projektach programu „Młodzież w działaniu”;
 • udziela wskazówek, informacji i pomocy uczestnikom, koordynatorom projektów, aktualnym i potencjalnym partnerom oraz beneficjentom przez cały okres przygotowywania i realizacji projektów;
 • pomaga tworzyć, rozszerzać i konsolidować międzynarodowe przedsięwzięcia partnerskie z udziałem różnych organizacji i osób uczestniczących w Programie;
 • przedstawia informacje o Programie, jego zasadach i praktykach;
 • organizuje konferencje, spotkania, seminaria i inne imprezy, które służą przekazywaniu docelowym grupom adresatów informacji o Programie, usprawnianiu zarządzania Programem i ulepszaniu metod jego prezentacji oraz upowszechnianiu rezultatów i dobrych praktyk.

Do naszych zadań należy wsparcie merytoryczne, takie jak:

 • zbieranie i przekazywanie odpowiednich informacji o programie „Młodzież w działaniu”;
 • przeprowadzanie przejrzystej i bezstronnej selekcji wniosków dotyczących projektów, które mają być finansowane na poziomie zdecentralizowanym;
 • prowadzenie efektywnej i sprawnej obsługi administracyjnej;
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w celu ułatwienia realizacji programu;
 • ewaluacja i monitorowanie realizacji programu;
 • udzielanie pomocy wnioskodawcom i organizatorom projektów w trakcie całego cyklu trwania projektów;
 • współtworzenie wraz ze wszystkimi Narodowymi Agencjami i Komisją sprawnie funkcjonującej sieci;
 • zwiększanie widoczności programu;
 • promowanie działań służących upowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów programu na poziomie krajowym.

Poza tym Agencja odgrywa istotną rolę jako jednostka szkoleniowa, przyczyniając się do ulepszenia i rozwoju form pracy z młodzieżą poprzez:

 • tworzenie możliwości wymiany doświadczeń;
 • prowadzenie szkoleń i tworzenie możliwości udziału w edukacji pozaformalnej;
 • propagowanie takich wartości, jak integracja społeczna, różnorodność kulturowa i aktywność obywatelska;
 • wspieranie wszelkiego rodzaju struktur i grup młodzieżowych, zwłaszcza mniej sformalizowanych;
 • wprowadzanie odpowiednich mechanizmów zachęcających do uznawania edukacji pozaformalnej.

Wreszcie Narodowe Agencje działają jako struktury pomocnicze w ramach europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

Dane kontaktowe do Narodowych Agencji w innych krajach można znaleźć w Załączniku I do Przewodnika po programie "Młodzież w działaniu".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu