Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

O programie

"Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

„Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

HISTORIA

Program "Młodzież w działaniu" został powołany do życia 15 listopada 2006 r., kiedy to przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej została przyjęta decyzja nr 1719/2006/WE ustanawiającą program na lata 2007-2013.

Przy tworzeniu zasad działania programu wykorzystano doświadczenia z realizacji wcześniejszych programów: Młodzież dla Europy (1989-1999), Wolontariat Europejski (1996-1999) oraz Młodzież (2000-2006).

Program został przyjęty po szerokich konsultacjach z różnymi środowiskami zajmującymi się problematyką i działaniami młodzieżowymi.

CELE

Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

PRIORYTETY PROGRAMU

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” powinny wpisywać się w priorytety określane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję. Wyróżniamy ich trzy rodzaje: stałe, roczne i krajowe. Priorytety stałe obowiązują każdego roku do końca edycji programu, czyli do 2013 roku. Priorytety roczne, jak sama nazwa wskazuje, określane są każdego roku przez Komisję Europejską, natomiast priorytety krajowe ustalane są na poziomie Narodowych Agencji oraz poszczególnych Akcji. Ich szczegółowy opis znajduje się w zakładce "priorytety programu".

Warto się z nimi zapoznać, gdyż to, czy dostaniecie dofinansowanie na swój projekt, w dużej mierze zależy właśnie od tego, czy i jak będzie się on wpisywał w priorytety.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

Ostateczną odpowiedzialność za realizację programu „Młodzież w działaniu” ponosi Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto ukierunkowuje i monitoruje całościową realizację programu, działania stanowiące kontynuację projektów i ewaluację programu na poziomie europejskim.

Do zadań Komisji Europejskiej należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności Narodowych Agencji – biur, które zostały wyznaczone i utworzone przez władze odpowiedzialne za sprawy młodzieży w każdym kraju, który uczestniczy w programie.

Na poziomie scentralizowanym w imieniu Komisji Europejskiej projektami zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Odpowiada przede wszystkim za realizację scentralizowanych Akcji programu „Młodzież w działaniu”.

Szczegóły dotyczące Akcji obsługiwanych przez Agencję Wykonawczą można znaleźć na oficjalnej stronie Agencji.

BUDŻET PROGRAMU

Łączny budżet programu na siedem lat (2007-2013) wynosi 885 milionów euro.  Finansowany jest zarówno ze środków Komisji, jak i z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Roczny budżet ustala Parlament Europejski i Rada. Kolejne kroki związane z przyjmowaniem budżetu można prześledzić na podanej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm

Niniejszego Programu dotyczy linia budżetowa 15.05.55. Komisja zastrzega sobie prawo nierozdzielania całości dostępnych funduszy.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu