Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Partnerzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja współfinansująca budżetu programu "Młodzież w działaniu" oraz sprawująca nadzór merytoryczny i finansowy na realizacją działań programu. Dodatkowo jako instytucja zajmująca się edukację w Polsce jest partnerem w licznych działaniach majacych na celu podniesienie poziomu edukacji pozaformalnej w kraju.

Strona internetowa: www.men.gov.pl

Przedstawicelstwo Komisji w Polsce

Komisja Europejska ma swoje Przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Adresatami działań są nie tylko obywatele, ale także media oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytuty badawcze, think-tanki oraz organizacje pozarządowe. Istotnym partnerem w działaniach informacyjnych jest nowa sieć punktów informacyjnych Komisji Europejskiej - Europe Direct - działających obecnie w 26 miastach Polski.

Strona internetowa: www.ec.europa.eu/polska

Centra Współpracy SALTO

Centra Współpracy SALTO (Support Advanced Learning and Training Opportunities – wspieranie możliwości kształcenia i szkolenia na zaawansowanym poziomie) stwarzają możliwości współpracy oraz udziału w szkoleniach w celu podniesienia jakości i uznawania edukacji pozaformalnej. Realizację programu "Młodzież w działaniu" wspierają następujące Centra SALTO:

Centrum Współpracy SALTO ds. Różnorodności Kulturowej usytuowane w Zjednoczonym Królestwie organizuje szkolenia, udostępnia pomoce i materiały oraz udziela wsparcia przede wszystkim w zakresie problematyki dotyczącej tożsamości, wyznania religijnego, tożsamości etnicznej itp., a także rozwijania umiejętności niezbędnych do życia i pracy z odmiennością oraz szerszego wprowadzania edukacji międzykulturowej w ramach programu „Młodzież w działaniu”;

Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu usytuowane w Polsce wspiera współpracę pomiędzy krajami programu a sąsiedzkimi krajami partnerskimi z Europy Wschodniej i Kaukazu w ramach programu „Młodzież w działaniu”;

Centrum Współpracy SALTO z krajami Basenu Morza Śródziemnego usytuowane we Francji wspiera współpracę pomiędzy krajami programu a partnerskimi krajami basenu Morza Śródziemnego (MEDA) w ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz działania służące wskazywaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk w programie;

Centrum Współpracy SALTO ds. Włączania Młodzieży z Mniejszymi Szansami usytuowane w Belgii przygotowuje szkolenia, publikacje i pomoce na temat włączania młodzieży z mniejszymi szansami wykorzystywane w pracy z taką młodzieżą na poziomie międzynarodowym, aby ułatwić i zwiększyć jej udział w programie „Młodzież w działaniu”;

Centrum Współpracy SALTO ds. Informacji z siedzibą w Szwecji zajmuje się rozwijaniem oraz ułatwianiem komunikacji i wymiany informacji pomiędzy Agencjami Narodowymi i pozostałymi Centrami Współpracy SALTO;

Centrum Współpracy SALTO ds. Uczestnictwa usytuowane w Belgii tworzy fora refleksji oraz wymiany praktyk i koncepcji, które umożliwiają młodzieży i osobom pracującym z młodzieżą przygotowywanie dobrych projektów opartych na aktywnym udziale młodzieży;

Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Południowo-Wschodniej usytuowane w Słowenii wspiera współpracę pomiędzy krajami programu a sąsiedzkimi krajami partnerskimi z Europy Południowo-Wschodniej w ramach programu „Młodzież w działaniu”;

Centrum Współpracy SALTO ds. Szkoleń usytuowane w Niemczech prowadzi działania służące rozwijaniu Europejskiej Strategii Szkoleniowej mającej zastosowanie w dziedzinie szkoleń oraz współpracy z europejskimi placówkami szkoleniowymi i trenerami. Koordynuje również prace związane z przygotowywaniem i realizacją działań w ramach Youthpassu, a także wspiera uznawalność edukacji pozaformalnej zarówno na poziomie europejskim jak i narodowym.

Strona internetowa: www.salto-youth.net

Sieć Eurodesk

Sieć Eurodesk przekazuje ogólne informacje dotyczące problematyki i działań młodzieżowych oraz pomaga w upowszechnianiu informacji o programie „Młodzież w działaniu”. Krajowi partnerzy Eurodesk świadczą szereg powszechnie dostępnych usług w zakresie informacji o problematyce europejskiej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, które mogą obejmować:

  • bezpłatne udzielanie informacji w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, podczas wizyty w punkcie informacyjnym, pocztą elektroniczną, faksem itp.;
  • doradztwo i pomoc dla zainteresowanych;
  • publikacje i materiały;
  • imprezy, konferencje, seminaria itp.;
  • internetowy dostęp do informacji o problematyce europejskiej;
  • szkolenia i działania wspomagające.

Eurodesk przygotowuje również materiały do Europejskiego Portalu Młodzieżowego, prowadzi serwis informacyjny w trybie on-line i zamieszcza informacje kontaktowe na swojej stronie internetowej.

Sieć bierze także udział w aktualizacji danych w Europejskim Portalu Młodzieżowym oraz zajmuje się promocją i ulepszaniem portalu. W tym celu Eurodesk współpracuje z innymi odpowiednimi sieciami informacji dla młodzieży, w szczególności z Europejską Agencją Informacji i Doradztwa dla Młodzieży (European Youth Information and Counselling Agency, ERYICA) i Europejskim Stowarzyszeniem Kart Młodzieżowych (European Youth Card Association, EYCA).

Strona internetowa: www.eurodesk.pl

Platforma Euro-Med Młodzież

Zadaniem Platformy Euro-Med Młodzież jest zachęcanie do współpracy, tworzenia sieci i wymiany pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z obydwu brzegów Morza Śródziemnego. Na Platformie można znaleźć przydatne serwisy i materiały, np. bazę danych do poszukiwania partnerów, forum dyskusyjne, materiały informacyjne o krajach oraz informacje o finansowaniu działań młodzieżowych.

Strona internetowa: www.euromedp.org

Struktury zrzeszające byłych wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego

Struktury te zajmują się problematyką młodzieży i wolontariatu. Ich działania obejmują na ogół wsparcie dla wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego oraz tworzenie platform służących komunikacji i współpracy w ramach sieci pomiędzy byłymi wolontariuszami Wolontariatu Europejskiego w celu wymiany doświadczeń.

W Polsce strukturą zrzeszającą były Wolontariuszy jest Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego TRAMPOLINA.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu