Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Priorytety programu "Młodzież w działaniu"

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” powinny wpisywać się w priorytety określane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję. Wyróżniamy ich trzy rodzaje: stałe, roczne i krajowe. W skrócie można powiedzieć, że priorytety stałe obowiązują każdego roku do końca edycji programu, czyli do 2013 roku. Priorytety roczne, jak sama nazwa wskazuje, określane są każdego roku przez Komisję Europejską, natomiast priorytety krajowe ustalane są na poziomie Narodowych Agencji oraz poszczególnych Akcji. Poniżej znajduje się opis priorytetów stałych i rocznych. Warto się z nimi zapoznać, gdyż to, czy dostaniecie dofinansowanie na swój projekt, w dużej mierze zależy właśnie od tego, jak będzie się on wpisywał w priorytety.

PRIORYTETY STAŁE

 1. Uczestnictwo młodzieży
  Jest jednym z najważniejszych priorytetów w całym programie. Wymaga on, aby młodzież brała aktywny udział w projekcie na każdym z jego etapów oraz w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą projektu, planowanych w jego ramach działań, a także samych młodych ludzi. W każdym projekcie dofinansowanym w ramach programu „Młodzież w działaniu” aktywne uczestnictwo młodzieży powinno stanowić zasadę pedagogiczną w trakcie jego realizacji.
   
 2. Obywatelstwo europejskie
  Jednym z celów programu „Młodzież w działaniu” jest uświadomienie młodym ludziom, że są obywatelami nie tylko swoich krajów, lecz także Europy. Projekty wspierane finansowo przez program powinny zatem zawierać w sobie elementy zachęcające do refleksji młodzieży nad problematyką i zagadnieniami europejskimi, włączyć ją w dyskusję nad kierunkiem rozwoju i przyszłości Europy. Co istotne, projekty realizowane w ramach programu powinny także stwarzać młodzieży z różnych krajów możliwość znajdowania wspólnych wartości, mimo różnic wynikających z pochodzenia z innych krajów i kulturowych kręgów.
   
 3. Różnorodność kulturowa
  Istotne jest, by młodzież miała świadomość międzykulturowości projektu, w którym uczestniczy. Założenia i przebieg projektu powinny sprzyjać pobudzaniu do refleksji na temat różnic w wartościach, tradycji, światopoglądzie czy ocenie historii. Ułatwiając młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych, religijnych i etnicznych realizację wspólnych działań, program „Młodzież w działaniu” ma przyczyniać się do przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii.
   
 4. Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami
  Główną zasadą programu „Młodzież w działaniu” jest to, że jest on przeznaczony dla wszystkich. Ma nie tylko umożliwić dostęp do oferty edukacyjnej, ale także służyć jako narzędzie rozszerzające możliwości integracji społecznej, aktywności obywatelskiej i zatrudnienia młodzieży z mniejszymi szansami.
  Mówiąc „młodzież z mniejszymi szansami”, mamy na myśli młodych ludzie, którzy znajdują się w mniej korzystnym położeniu niż ich rówieśnicy, przede wszystkim ze względu na przeszkody natury społecznej, ekonomicznej, niepełnosprawność, trudności w nauce, różnice kulturowe, problemy zdrowotne czy przeszkody natury geograficznej.

PRIORYTETY ROCZNE

Oprócz wymienionych wyżej stałych priorytetów, w programie „Młodzież w działaniu” mogą być określane coroczne priorytety, które będą publikowane na stronach internetowych Komisji, Agencji Wykonawczej i Narodowych Agencji.

Roczne priorytety na rok 2013 są następujące:

 • projekty skupiające się na działaniach podnoszących świadomość dotyczącą obywatelstwa europejskiego i praw z niego wynikających, w kontekście Europejskiego Roku Obywateli;
   
 • projekty wspierające uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, a przez to umożliwiające młodym ludziom bycie aktywnymi i dobrze poinformowanymi obywatelami;
   
 • projekty mające na celu wspieranie młodych ludzi w dążeniu do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności projekty zachęcające bezrobotnych młodych ludzi do mobilności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
   
 • projekty poruszające kwestię ubóstwa i marginalizacji oraz zwiększające świadomość i zaangażowanie młodych ludzi w poruszaniu tych tematów, aby zbudować bardziej zintegrowane społeczeństwo. Mając to na uwadze, szczególny nacisk powinien być położony na włączenie młodych imigrantów, niepełnosprawnej młodzieży oraz, tam gdzie to możliwe, młodzieży romskiej;
   
 • projekty mające na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności, przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez inicjatywy młodzieżowe;
   
 • projekty promujące zdrowy tryb życia, zwłaszcza poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i podstawowe formy aktywności fizycznej, jako sposób promowania zdrowego trybu życia, włączania społecznego i aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

PRIORYTETY KRAJOWE

Narodowa Agencja uprawniona jest do określania  priorytetów krajowych, które uwzględniają sytuację społeczną młodych ludzi w danym państwie. W roku 2013 Narodowa Agencja za priorytetowe uznała:

 • włączanie do projektów uczestników należących do mniejszości narodowych i etnicznych (szczególne ze społeczności romskiej);
   
 • współpracę z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu;
   
 • realizację działań szkoleniowych oraz projekty z województw podkarpackiego, lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Należy pamiętać, że priorytety krajowe ustalane są także na poziomie każdej Akcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poszczególnych menu akcyjnych.

Zobacz na: Akcja 1., Akcja 2., Akcja 3.1., Akcja 4.3., Akcja 5.1.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu