Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Youthpass

Każda osoba, która brała udział w programie "Młodzież w działaniu" w ramach Akcji 1.1., Akcji 1.2., Akcji 3.1., Akcji 2. i Akcji 4.3., ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass.

Certyfikat ten przedstawia i poświadcza umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w trakcie projektu. Wszystkie Certyfikaty Youthpass mają wspólną strukturę oraz spójny układ graficzny i zawierają następujące informacje:

  • dane osobowe uczestnika,
  • ogólny opis odpowiedniej Akcji programu,
  • kluczowe informacje dotyczące projektu i działań zrealizowanych przez uczestnika,
  • opis i ocenę efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika w trakcie projektu w ramach kompetencji kluczowych.

Poprzez Youthpass Komisja Europejska gwarantuje, że uczestnictwo w Programie zostanie uznane za doświadczenie edukacyjne oraz za okres kształcenia pozaformalnego i kształcenia nieformalnego. Dokument ten może być bardzo przydatny w dalszym rozwoju osobistym, kształceniu i pracy zawodowej uczestnika. Każdy beneficjent otrzymujący środki finansowe programu „Młodzież w działaniu” w ramach odpowiedniej Akcji jest zobowiązany do:

  • poinformowania wszystkich uczestników projektu o tym, że mają oni prawo otrzymać Certyfikat Youthpass;
  • wydawania takich Certyfikatów wszystkim uczestnikom, którzy o nie poproszą.

Te zobowiązania zostały określone we wzorze umowy finansowej pomiędzy beneficjentem a odpowiednią Narodową Agencją lub Agencją Wykonawczą. Wsparcie techniczne w wystawaniu Certyfikatów Youthpass dla beneficjentów jest dostępne pod adresem www.youthpass.eu.

Założenia i zasady działania certyfikatu

  • Każdy uczestnik projektów zaakceptowanych w ramach Akcji 1.1., 1.2., 2, 3.1. i 4.3. programu "Młodzież w działaniu" ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass
  • Odpowiedzialność za wdrożenie, wygenerowanie i wystawienie Youthpassu spoczywa na organizacji realizującej projekt
  • Narodowe Agencje oferują wsparcie merytoryczne (informacje, szkolenia…)
  • Narzędziem służącym do generowania certyfikatu Youthpass jest europejska strona internetowa www.youthpass.eu, zawierająca wszystkie informacje na temat koncepcji certyfikatu Youthpass oraz przewodnik po Youthpassie w języku angielskim

Film informacyjno-promocyjny

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu