Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Założenia

U podstaw programu "Młodzież w działaniu" leży kilka założeń, na których powinno opierać się jego działanie, aby program ten mógł w pełni realizować postawione przed nim cele. Równocześnie założenia te muszą mieć odzwierciedlenie w projektach młodziezowych dofinansowywanych przez program. Są to:

Edukacja pozaformalna

Program wspiera finansowo i merytorycznie działania podejmowane poza szkołą i poza uczelnią, czyli edukację pozaformalną. Rozumiemy przez to taki rodzaj aktywności, która pomaga młodym ludziom poszerzyć swoją wiedzę, rozwinąć kwalifikacje i umiejętności, a do tego nabyć życiowego doświadczenia i życiowej mądrości. Są to doświadczenia równie cenne, co wykształcenie zdobyte w ramach systemu edukacji.

Nie poprzestano jednak na tym. Skoro bowiem zdobyliśmy już sporą wiedzę poza formalnym systemem edukacji, dobrze byłoby móc ją jakoś wykazać. W tym miescu z pomocą przychodzi Youthpass, czyli certyfikat, który poświadcza zdobyte umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego w trakcie projektu. "Młodzież w działaniu" zakłada, że może go otrzymać każda osoba, która uczestniczyła w projekcie realizowanym w ramach Akcji 1., Akcji 2,, Akcji 3.1. oraz Akcji 4.3.

Widoczność programu "Młodzież w działaniu"

Aby program przynosił dobre rezulataty i aktywizował dużą grupę młodzieży, musi się o nim dowiedzieć jak najwięcej osób. Dlatego postanowiono, że wszystkie projekty finansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” muszą przewidywać działania służące widoczności projektu oraz muszą się wyraźnie przyczyniać do szerszej promocji programu.

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów

Aby program oddziaływał na innych i przynosił wymierne korzyści, ważne jest upowszechnianie i wykorzystywanie jego rezultatów. W tym celu Komisja Europejska opracowała strategię, która służy systematycznemu upowszechnianiu i wykorzystywaniu efektów projektów na różnych poziomach.

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz równość kobiet i mężczyzn

W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Poza tym należy zmierzać do tego, aby w programie uczestniczyła równa liczba kobiet i mężczyzn.

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników

Wszystkie osoby biorące udział w programie „Młodzież w działaniu” zasługują na to, aby mieć możliwość pełnej samorealizacji w sensie rozwoju społecznego, emocjonalnego i duchowego. Takie warunki można stworzyć jedynie w bezpiecznym środowisku, w którym respektuje się i chroni prawa młodych ludzi oraz zapewnia i dba o ich dobre samopoczucie. Zadbanie o takie warunki jest obowiązkiem grup realizujących projekty.

Wielojęzyczność

Komisja stara się wykorzystywać swe programy, w tym program "Młodzież w działaniu", do promowania wielojęzyczności, mając na uwadze dwa długofalowe cele: stworzenie społeczeństwa, które maksymalnie wykorzystuje różnorodność językową oraz zachęcanie obywateli do nauki języków obcych. Program „Młodzież w działaniu” realizuje te cele poprzez łączenie młodych ludzi, którzy pochodzą z różnych krajów i mówią różnymi językami, oraz umożliwianie im uczestnictwa w działaniach za granicą.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu