Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 5.1 Subskrybuje zawartość

 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „Nie oczekujmy, że ktoś coś dla nas zrobi, jeśli sami o tym głośno nie będziemy mówić!” Taka idea przyświecała młodzieży, która zorganizowała projekt w Kielcach w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011. Głównym tematem było bezrobocie i szanse na zatrudnienie młodzieży w kontekście aktywności wolontariackiej. Co mogę dać jako wolontariusz, co wolontariat może dać mi? – nad pytaniem zastanawiała się młodzież. Do pomocy w koordynacji projektu zaangażowano również regionalną konsultantkę programu „Młodzież w działaniu” oraz Regionalny Punkt Eurodesku z którymi w szkołach i organizacjach młodzieżowych poprowadzono lekcje ”Eurowolontariat – ciekawy start w dorosłe życie”. Celem projektu było stworzenie regionalnej platformy dla młodzieży do wymiany Informacji na temat bezrobocia i przedsiębiorczości, wyrównywania szans młodzieży nieuprzywilejowanej, roli wolontariatu i zdobywania dzięki niemu doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy. Kulminacyjnym punktem harmonogramu była debata o polityce młodzieżowej na terenie Kielc. Młodzi, wykorzystując wcześniej przygotowane materiały dotyczące założeń polityki młodzieżowej zalecanych przez unijne instytucje, rozmawiali z ekspertami i dyskutowali. Przedstawiciele samorządu i politycy aktywnie działający w województwie świętokrzyskim odpowiadali na wszelkie pytania, słuchali pomysłów młodych ludzi chcących zaangażować się w kreowanie lokalnej rzeczywistości. Przedstawiciele Urzędu Pracy, również służyli fachową radą i mówili o wielu rodzajach wolontariatu i korzyściach, jakie daje – nie tylko np. osobie, której pomagamy, ale przede wszystkim nam samym. Projekt miał ciekawe działania promocyjne – na facebook’owej stronie codziennie można było wziąć udział w konkursie, gadżety wygrywano też podczas ETM-owych audycji radiowych. Zorganizowano też uliczną galerię pt. „Młodym okiem na Europę”, prezentującą niedawno realizowane projekty młodzieżowe, zarówno międzynarodowe jak i lokalne przez kielecką młodzież. W projekt zaangażowane zostały osoby z mniejszymi szansami – kluczowe było pokazanie, że trudności ekonomiczne nie stoją na przeszkodzie podejmowania różnych form aktywności. Doświadczenia młodych ludzi oraz inspiracje powstałe w czasie ETM-u zostały podsumowane i wydane w formie folderu. Oprócz odbiorców działań, największymi beneficjentami są młodzi organizatorzy. Nauczyli się oni m.in. jak zorganizować pracę tak wielu osób, współpracować z różnymi instytucjami i ludźmi. Działania pozwoliły im nabyć wiedzę i umiejętności jak być liderem, jak prowadzić dyskusje (także z dorosłymi), jak tworzyć sieci kontaktów z organizacjami i sporządzać formalne dokumenty. „Nie mam wątpliwości, że bardzo szybko przydadzą mi się te umiejętności w życiu zawodowym i społecznym.” – stwierdziła jedna z organizatorek projektu.  
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Dwadzieścia osób ze szkół ponadgimnazjalnych na główny sposób działania wybrało warsztaty i debaty. Podczas przygotowań wsparciem merytorycznym służyli im młodzi pracownicy stowarzyszenia oraz nauczyciele przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Działania rozpoczęto od zajęć na temat przygotowywania i przeprowadzenia debat, najpierw młodzi ćwiczyli różne techniki debatowania, nauczyli się, jak konstruować wypowiedzi w duchu tolerancji i poszanowania innych oraz jak efektywnie docierać do instytucji publicznych. W drugim etapie odbyły się debaty o tematyce europejskiej na poziomach regionalnym oraz ponadregionalnym. Znalazły one szerokie grono odbiorców, udział w nich wzięli: lokalni radni z gmin Konopnica, Poddębice, Sieradz, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych – wójt, zastępca starosty, zastępca burmistrza, starosta z pracownikami, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych (dyrektorzy i nauczyciele), a także przedsiębiorcy z regionu. W projekcie nacisk położono na aktywizowanie młodzieży, pobudzanie ich kreatywności i twórczego myślenia, zachęcanie do inicjowania działań – dlatego też oprócz burzy mózgów, ciekawym rozwiązaniem była forma debaty. To dorośli-eksperci zadawali pytania młodzieży, a ona opowiadała jakie rozwiązania widzi w konkretnej kwestii. Debaty zostały zaplanowane przez młodych ludzi, tematyka i ich prowadzenie spoczęło na ich barkach. Problematyka, jaką poruszano to: aktywność młodzież i szanse niepełnosprawnych w społeczeństwie, współpraca młodych z politykami, rozwijanie potencjału organizacji młodzieżowych i ich działalność, przeszkody geograficzne dla młodzieży wiejskiej a aktywność obywatelska, możliwości włączenia do budowy europy osób z upośledzeniami fizycznymi i psychicznymi. Dodatkowo na debacie ponadregionalnej zastanawiano się jak włączać młodzież w aktualizację ram europejskiej polityki młodzieżowej. Podczas wszystkich spotkań szczególną uwagę poświęcano młodzieży z mniejszymi szansami – myślano o osobach z małych miejscowości, ale także o niepełnosprawnych, którzy mają dużo mniejsze możliwości brania udziału w życiu społecznym i politycznym. Zastanawiano się także jak może wyglądać udział niepełnosprawnych w procesie integracji Unii Europejskiej i jak sprawić żeby ich głos był bardziej doceniany podczas debat. Dzięki projektowi młodzi ludzie mieli okazję omówić problemy społeczeństwa europejskiego, poszerzyć zainteresowania i zacieśnić znajomość z rówieśnikami z sąsiedztwa o podobnym hobby. Umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, samokrytyczna ocena, tolerancja – to jedne z ważniejszych profitów dla młodzieży w tym projekcie. Raport z realizacji projektu, oprócz tego, że stał się materiałem edukacyjnym dla młodzieży i punktem wyjścia do tworzenia kolejnych projektów, posłuży też do analizy młodzieżowych postulatów przez władze samorządowe. Folder i film pokazujący rekomendacje z projektu udostępniony został samorządom i organizacjom w całej Polsce.  
 • Dział: FAQ
  Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.
 • Dział: FAQ
  Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.
 • Dział: FAQ
  Nie, w projektach Akcji 5.1. nie mogą brać udziału Kraje Partnerskie.
 • Dział: FAQ
  Oczywiście może tak być, że w projekcie weźmie udział więcej niż jedna organizacja z danego kraju. Należy wtedy załączyć część III dla każdej z nich. Zwróćcie uwagę, że we wniosku jest wymóg uczestnictwa minimum 5 partnerów z różnych krajów, więc jeśli macie 2 partnerów z Wielkiej Brytanii to traktowani są jako jeden kraj i trzeba znaleźć partnerów jeszcze z 4 innych krajów.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Pomysł na powstanie projektu zrodził się wraz z potrzebą usystematyzowania pozycji młodzieżowych rad w Polsce. Jako organizacja młodzieżowa, której członkowie często uczestniczą w krajowych i międzynarodowych spotkaniach z przedstawicielami grup o podobnym profilu – formalnym i nieformalnym, zauważono wspólne problemy, o czym w trakcie projektu rozmawiano. Uważamy, iż w naszym kraju brakuje działań wspomagających rozwój polityki młodzieżowej, a także prac młodzieżowych rad miast. Naszym celem jest zebranie doświadczeń metod w działaniu na podstawie konsultacji oraz ich opublikowanie. Podczas spotkań młodzieżowych rad chcemy znaleźć receptę na sukces w działaniu. Powstałaby ona poprzez zebranie zarówno złych, jak i dobrych doświadczeń młodych samorządowców. Poprzez projekt mamy na celu pokazanie istoty tworzenia młodzieżowych rad, a także normalizacji ich statusu prawnego. Realizacja ww. założeń pozwoliłaby na wyrównanie szans w tworzeniu się młodzieżowych rad, ale także w samej ich działalności. Jest to także inicjatywa nawiązania dialogu z samorządami terytorialnymi, które nie dostrzegają zwykle istoty rozwoju polityki młodzieżowej.  Tematem projektu była szeroko pojęta polityka młodzieżowa oraz pozycja Młodzieżowych Rad względem: władz lokalnych, krajowych i Unii Europejskiej, organizacji non-profit, innych młodzieżowych rad w Polsce i ich odpowiedników w Unii Europejskiej, mediów, środowisk młodzieżowych. Na całość projektu składało się 5 spotkań, w tym 4 Spotkania Regionalne (każde o zasięgu dla 4 pobliskich województw) oraz piąte spotkanie krajowe (Ogólnopolskie Spotkanie Ewaluacyjne dla uczestników poprzednich spotkań regionalnych). Warto zaznaczyć, iż była to pierwsza tego typu akcja o zasięgu ogólnopolskim, która dotyczy sfery Młodzieżowych Rad, angażująca swoich uczestników w różnorakiej formie – bezpośrednio poprzez uczestnictwo w spotkaniach oraz pośrednio poprzez przekazywanie wiedzy zdobytej na spotkaniach i publikowania jej na oficjalnej stronie projektu w celu przekazywania tej wiedzy pozostałym zainteresowanym osobą. Projekt został wyróżniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji zaszczytnym tytułem „Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009” (www.innowacje2009.pl). Nad całością honorowy patronat sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Skarbu Państwa, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Dział: FAQ
  Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.
 • Dział: FAQ
  Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.
 • Dział: FAQ
  Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Aktualnego wyciągu z KRS Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych. W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty. Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu